Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Járműipari tervezőrendszerek; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Járműipari tervezőrendszerek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT124-B
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Hegedűs György - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Hegedűs György, egyetmi docens
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:GEGET002-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A hallgatók ismerjék meg a járműiparban használatos legfontosabb in-tegrált tervezőrendszerek alkalmazásának lehetőségeit, különös tekintettel az elméleti összefüggések és azok gyakorlati alkalmazására.


Tudás: Ismeri a járművek és mobil gépek szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a járműtechnikában használatos alapvető tervezési elveket, módszereket, előírásokat és szabványokat, a gyártástechnológiai, az irányítástechnikai eljárásokat és a működési folyamatokat.
Képesség: Képes a járművek és mobil gépek szakterület legfontosabb elméleteit, eljárásrendjét és az azokkal összefüggő terminológiát a feladatok végrehajtásakor alkalmazni. Alkalmazni tudja a járművek és mobil gépek, valamint rendszereik üzemeltetéséhez és alapszintű tervezéséhez kapcsolódó számítási, modellezési elveket, módszereket, és műszaki előírásokat.
Attitűd: Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Nyitott a járművek és mobil gépek szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önálló, szakmailag megalapozott döntéseket hoz. Szakmai feladatainak elvégzése során felelősségteljesen együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.
Tárgy tematikus leírása:

Integrált tervezőrendszerek jelentősége, helye a géptervezésben, ilyen rendszerek jellemzői, felépítése. Geometria létrehozása, megjelenítése, számítógépi grafika. Vázlatkészítés alapjai, egyszerű 2D-s görbék létrehozása, geometriai és méret kényszerek alkalmazása. 3D-s görbék létrehozása, műveletek szabadformájú görbékkel. Felületek létrehozása, műveletek szabadformájú felületekkel. Egyszerű vázlatalapú alaksajátosságok, alaksajátosság műveletek. Alaksajátosság alapú építőelemek áttekintése (letörés, lekerekítés, oldalferdeség, változó lekerekítések és átmenetek). Modellek haladó létrehozása (söprések), módosítása. Alaksajátosságok transzformációja, kiosztások, tükrözések. Mérés építőelemek létrehozása. Parametrikus tervezés, modellépítés egyenletekkel, alkatrészek módosítása. Összeállítási modellek létrehozása és vizsgálata (interferencia, metszetek), tűrések kezelése. Összeállítási modellek parametrikus létrehozása, műveletek alkatrész-családokkal. Analízisek, kinematikai szimulációk elméleti alapjai, numerikus mód-szerek az integrált tervezőrendszerekben.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db önalló feladat
Aláírás feltétele az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel. Aki a gyakorlati órák több mint 30%-án nem vesz rész, végleges aláírásmegtagadást kap.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
_
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Kollokvium 1-5. skálán értékelve:
0-60%: elégtelen;
<60-70%: elégséges;
<70-80%: közepes;
<80-90%: jó;
<90-100%: jeles.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
_
Kötelező irodalom:

1. Takács, Gy.: Gyártóeszközök számítógépes tervezése. HEFOP-3.3.1.-2004-06-0012 elektronikus jegyzet, Miskolc, 2006.
2. M. Hzirz, W. Dietrich, A. Gfrerrer and J. Lang, Integrated Computer-Aided Design in Automotive Development, Berlin: Springer-Verlag, 2013.

Ajánlott irodalom:

1. Max K. Agoston: Computer graphics and geometric modeling, Implementation and algorithms, Springer, 2005, ISBN 1-85233-818-0
2. Christoph M. Hoffmann: Geometric and solid modeling, Morgan Kaufmann, 1989, ISBN 1-55860-067-1
3. Ian Stroud: Boundary Representation Modelling Techniques, Springer, 2006, ISBN 978-1-84628-616-2
4. Jean Gallier: Curves and Surfaces in Geometric Modeling: Theory and Algorithms, Morgan Kaufmann, 1999, ISBN 978-1-55860-599-2