Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szerszámgépek, célgépek és ipari robotok; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Szerszámgépek, célgépek és ipari robotok
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT123-B
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Patkó Gyula - Professor Emeritus
Közreműködő oktató(k): Fekete Tamás, tanársegéd
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása a főbb szerszámgép típusok, célgépek és ipari robotok tárgyköréből.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a járművek és mobil gépek szakterület fogalomrendszerét, problémamegoldási módszereit. Ismeri a járművek és mobil gépek működési elveit, szerkezeti egységeit.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplinák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes a járművek és mobil gépek szakterület legfontosabb elméleteit, eljárásrendjét és az azokkal összefüggő terminológiát a feladatok végrehajtásakor alkalmazni. Képes alkalmazni a járműrendszerek, illetve mobil géprendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, a gépek, gépészeti berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit. Képes a meghibásodások diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önálló, szakmailag megalapozott döntéseket hoz. Szakmai feladatainak elvégzése során felelősségteljesen együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:

A tantárgy széleskörű áttekintést ad a járműgyártásban alkalmazott tipikus gyártóeszközök felépítéséről, működéséről és az üzemeltetésükkel összefüggő feladatokról.
Gyártóeszköz, szerszámgép, célgép, robot fogalma. Hagyományos és korszerű szerszámgépek közötti különbség. CNC szerszámgépek, főbb részei, tipikus építőelemei. A számjegyvezérlés alapelve. CNC gépek programozásának alapelvei. Gyártócellák, gyártórendszerek. Célgépek és szerelősorok felépítése. Hagyományos és NC fogazógépek. Ipari robotok felépítése. A fémalakítás gépei (lemezalakítás, sajtolás, kovácsolás). Műanyag-alakítás gépei (fröccsöntő gépek, formahabosítás). Gyártóeszközök karbantartási feladatai.
A tantárgy során a hallgatók olyan komplex szerszámgépészeti ismereteket sajátítanak el, mely kompetenciákkal képesek lesznek a legkorszerűbb intelligens gyártóeszközök, valamint azokból kialakított rendszerek üzemeltetésére, karbantartására, tervezésére.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db zárthelyi megírása és legalább elégséges szinten történő teljesítése, a gyakorlatokon történő aktív részvétel az aláírás feltétele. A ponthatárok a következőképpen alakulnak: 0-50%-elégtelen, 51-65%-elégséges, 66-77%-közepes, 78-89%-jó, 90-100%-jeles.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
_
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A tárgy követelménye a kollokvium. A kollokviumot ki lehet váltani megajánlott jeggyel, ami a félévközi zérthelyi legalább jó szintű teljesítésével lehet elérni. A ponthatárok a következőképpen alakulnak: 0-50%-elégtelen, 51-65%-elégséges, 66-77%-közepes, 78-89%-jó, 90-100%-jeles.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
_
Kötelező irodalom:

1. Takács György, Zsiga Zoltán, Makó Ildikó, Hegedűs György: Gyártóeszközök módszeres tervezése, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2011.
2. López de Lecalle, L. N. et al.:Machine Tools for High Performance Machining. Springer- Verlag, London Limited 2009
3. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G3_04_ebook_gyartoeszkozok_modszeres_tervezese/adatok.html
4. Takács György, Szilágyi Attila, Demeter Péter, Barak Antal: Forgácsoló szerszámgépek, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2011.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G3_03_ebook_forgacsolo_szerszamgepek/adatok.html

Ajánlott irodalom:

1. Simon G.: Szerszámgépek B, oktatási segédlet