Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Alakító szerszámgépek; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Alakító szerszámgépek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT109-B
Levelező: GESGT109-BL
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: S_V2
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k): Simon Gábor, mesteroktató
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A gépészmérnök hallgatók ismerjék meg a legfontosabb képlékeny alakító technológiák gyártóeszközeit, szerszámgépeit. A hallgatók ismerjék meg a különféle energia-, löket-, és erő-karakterisztikájú alakító szerszámgépek fajtáit, kinematikai felépítéseit és működéseit.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Nyitott a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását. Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
Tárgy tematikus leírása:

Szerszámgépek általános bemutatása, csoportosítása, rendszerezése. Fejlődésük története. A Képlékenyalakító szerszámgépek csoportosítása, alakítási technológiák csoportosítása és ismertetése. Energia-karakterisztikájú gépek (ellenütőskalapácsok, mechanikus kalapácsok, rugós kalapácsok, légpárnás kalapácsok). Energia-karakterisztikájú gépek (dörzssajtók). Löket-karakterisztikájú gépek (forgattyús mechanizmusok). Forgattyús mechanizmusok kinematikai elemzése. Erő-karakterisztikájú gépek (hidraulikus sajtók). Hengersorok, hengerművek. Hajlító gépek (lemez, cső és rugó- hajlítógépek). Kivágó, lemezvágó gépek. Gyors prototípus technológiák és gépei. Nagy energiasűrűségű alakítógépek. Műanyag alakítás szerszámgépei (fröccsöntő gépek,). Drót és kábelgyártás gépei.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás feltétele az előadások 60%-ának és a gyakorlatok 70%-ának látogatása, 1db féléves beadandó feladat eléséges szintű beadása és 2db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása.

A feladat értékelése: ötfokozatú skálán.
A zárthelyi dolgozat értékelése: ötfokozatú skálán.
Ponthatárok:
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az aláírás feltétele az előadások 60%-ának és a gyakorlatok 70%-ának látogatása, 1db féléves beadandó feladat megfelelő szintű beadása és 2db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása.

A feladat értékelése: ötfokozatú skálán.
A zárthelyi dolgozat értékelése: ötfokozatú skálán.
Ponthatárok:
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A Gyakorlati jegy: A féléves beadandó feladat és a 2db zárthelyi dolgozoat osztályzatából képzet számtani átlag.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A Gyakorlati jegy: A féléves beadandó feladat és a 2db zárthelyi dolgozoat osztályzatából képzet számtani átlag.
Kötelező irodalom:

1. Simon G.: Szerszámgépek B, oktatási segédlet, (az oktatótól elektronikusan elkérhető)

Ajánlott irodalom:

1. Dr. Kiss Ervin – Dr. Voith Márton : Kohógéptan, Tankönyvkiadó, Budapest, 1974.
2. Kordoss József : Szerszámgépek II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.
3. Kordoss J. Berkes R. Szücs J. : Különleges szerszámgépek, Tankönyvkiadó, Budapest, 1963.
4. Weck, M.: Werkzeugmaschinen , I. - VI., VDI Buch, Düsseldorf, 2013.