Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Célgépek; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Célgépek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT117-B
Levelező: GESGT117-BL
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Simon Gábor - mesteroktató
Közreműködő oktató(k): Simon Gábor, mesteroktató
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GESGT113-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A gépészmérnök hallgatók ismerjék meg az automatizált tömeggyártás jellegzetes gyártóeszközeit, felépítésük kinematikáját és sajátítsák el tervezési módszertanukat.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Nyitott a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását. Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
Tárgy tematikus leírása:

A diszkrét gyártási folyamatok jellemzői, a gyártásautomatizálás alapfogalmai. Az automatizált gyártóeszközök ismertetése. Agregát célgépekkel kapcsolatos alapfogalmak ismertetése, az építő egységek jellemzői. Tipikus célgépépítő elemek bemutatása. Kompozíciós elvek ismertetése. Célgép tervezésének alapparamétereinek ismertetése. Célgépi műveletek időbeli kiosztásának problémái. Műveleti eszközök térbeli összevonásának jellemzői, eredményei. Többpozíciós célgépek jellemzői. Jellegzetes célgépi struktúrák, és időciklogramjaik. Agregát célgépek készülékezése, szerszámcsere ütemezés kérdései. Célgépi egységek kiválasztása. Agregát célgép tervezési mintafeladat bemutatása. Megvalósult célgépi struktúrák elemzése. Nem forgácsoló célgépek. Gyártmánykatalógusok, és használatuk bemutatása. (Suhner, Drillmatic Gmbh.) Célgépek vezérlésének tervezéséhez szükséges alapvető ismeretek áttekintése. Önálló tervezési feladat készítéséhez egy komplett célgépi esettanulmány bemutatása és elemzése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás feltétele az előadások 60%-ának és a gyakorlatok 70%-ának látogatása, 1db féléves beadandó feladat eléséges szintű beadása és 1db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása.

A feladat értékelése: ötfokozatú skálán.
A zárthelyi dolgozat értékelése: ötfokozatú skálán.
Ponthatárok:
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás feltétele az előadások 60%-ának és a gyakorlatok 70%-ának látogatása, 1db féléves beadandó feladat eléséges szintű beadása és 1db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása.

A feladat értékelése: ötfokozatú skálán.
A zárthelyi dolgozat értékelése: ötfokozatú skálán.
Ponthatárok:
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A Gyakorlati jegy: A féléves beadandó feladat és a zárthelyi dolgozoat osztályzatából képzet számtani átlag.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A Gyakorlati jegy: A féléves beadandó feladat és a zárthelyi dolgozoat osztályzatából képzet számtani átlag.

Kötelező irodalom:

1. Zsiga-Makó: CNC szerszámgépek, célgépek. Elektronikus jegyzet, Miskolc 2007.
2. Zsiga, Z.: NC technika alapjai
3. Makó Ildikó: Célgépek előadárvázlat

(az oktatótól mindhárom anyag elektronikusan elkérhető)

Ajánlott irodalom:

1. Erdélyi F: Szerszámgépek automatizálása II. Egyetemi jegyzet J14-1370, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
2. Dr. ING. Karlhenz Roth : KONSTRUIEREN MIT KONSTRUKTIONSKATALOGEN, Springer -Verlag, Berlin- Heidelberg- New York, 1982.