Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szakmai gyakorlat; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Szakmai gyakorlat
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGTSzGyBG_C-B
Levelező: GESGTSzGyBG_C-BL
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k): Simon Gábor, mesteroktató
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GESGT119-B
Óraszám/hét:Számonkérés módja: aláírás
Kreditpont: 0Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A gépészmérnök hallgatóknak az egyetemen tanult szakmai tárgyak elmélyítése ipari cégnél hosszabb időtartalmú szakmai gyakorlaton.
Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Átfogóan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. Képes megérteni és használni szakterületének jellemző szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait. Képes ismereteit alkotó módon használva munkahelye erőforrásaival hatékonyan gazdálkodni. Képes irányítani és ellenőrizni a szaktechnológiai gyártási folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva.
Attitűd: Nyitott a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy önképzése szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon. Nyitott az informatikai eszközök használatára, törekszik a gépészeti szakterülethez tartozó szoftverek megismerésére és alkalmazására, legalább egy ilyen programot készségszinten ismer és kezel. Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen műszaki, valamint gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. Felelősséget vállal műszaki elemzései, azok alapján megfogalmazott javaslatai és megszülető döntései következményeiért.
Tárgy tematikus leírása:
Az elméleti tanagyag gyakorlása az ipari környezetben, célírányosan alkalmazkodva a kolmplex-tervezési feladat és a szakdolgozathoz kapcsolódóan.
A hallgató kapcsolódjon be egy vállalat konkrét ipari feladatainak a megoldásába, miközben a vállalati információk és tapasztalatok alapján előkészíti a szakdolgozatát.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Aláírás feltétele: A 6 hetes nyári szakmai gyakorlatról készített 15 - 30 oldalas szakmai beszámoló elfogadható színtű beadása.

Értékelése: megfelelt / nem megfelelt.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Aláírás feltétele: A 6 hetes nyári szakmai gyakorlatról készített 15 - 30 oldalas szakmai beszámoló elfogadható színtű beadása.

Értékelése: megfelelt / nem megfelelt.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
_
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
_
Kötelező irodalom:
_
Ajánlott irodalom:
_