Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Tervezésmódszertan; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Tervezésmódszertan
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT112-B
Levelező: GESGT112-BL
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k): Dr. Takács György, egyetemi docens
Dr. Szilágyi Attila, egyetemi docens
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GESGT102-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A szerszámgépek, célgépek, tervezése során a tervezőmérnöki gyakorlatban alkalmazott különféle tervezési módszerek megismerése, a tervezés folyamat módszertani alapjainak elsajátítása. Egy a tervezőmérnöki munka során alkalmazott CAD program gyakorlati szintű elsajátítása.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Átfogóan ismeri az alkalmazott munka- és erőgépek, gépészeti berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeit. Értelmezni, jellemezni és modellezni tudja a gépészeti rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. Képes megérteni és használni szakterületének jellemző szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait. Képes ismereteit alkotó módon használva munkahelye erőforrásaival hatékonyan gazdálkodni. Képes irányítani és ellenőrizni a szaktechnológiai gyártási folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva.
Attitűd: Nyitott a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy önképzése szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon. Nyitott az informatikai eszközök használatára, törekszik a gépészeti szakterülethez tartozó szoftverek megismerésére és alkalmazására, legalább egy ilyen programot készségszinten ismer és kezel. Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen műszaki, valamint gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. Felelősséget vállal műszaki elemzései, azok alapján megfogalmazott javaslatai és megszülető döntései következményeiért.
Tárgy tematikus leírása:

Tervezési szemléletek. Az intuitív tervezés jellemzői és a tervezési folyamat vázlata. A módszeres tervezés alapgondolata és jellemző technikái. Tervezői katalógusok. Megoldásváltozatok létrehozásának módszerei. Szerszámgép morfológia, szerszámgép részegységek kódolása, struktúraegyenlet képzése, elsőfokú-, másod-, és harmadfokú szerszámgépstruktúrák származtatása. Robotstruktúrák származtatása és építési változatok. A tervezés gyorsításának módszerei. Gyártmánysorozatok és tervezési módszerei. Megoldás-változatok szelektálása, műszaki értékelemzés alapjai. Egy- és kétdimenziós műszaki értékelemzési modellek. CNC szerszámgépek funkcionális részegységei. Jellegzetes főhajtások és főorsók funkcióstruktúrái, fő funkcióhordozók: főorsó-csapágyak, motorok, forgó jeladók, fékek, stb. Motororsók. Különféle NC mellékhajtások funkcióstruktúrái. Közvetett és közvetlen hajtású szánok, fő funkcióhordozók: golyósorsók, lineáris motorok, vezetékek, közvetlen útmérők, stb. NC körasztalok, billenő asztalok és billenő fejek. funkcióstruktúrái. Közvetett és közvetlen hajtású körasztalok, fő funkcióhordozók: körasztal csapágyak, nyomatékmotor, stb. Korszerű szerszámgépek állványrendszerei. Szerszámgépek burkolatrendszerei. NC szerszámgépek kiegészítő rendszerei. Forgács és a hűtő-kenő folyadék kezelésének rendszerei. Különféle út- és szögadók működési elve. Egy a tervezőmérnöki munka során alkalmazott CAD program gyakorlati szintű elsajátítása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás megszerzésének feltétele az 1db évközi ZH legalább elégséges szintű teljesítése, és 1db önálló CAD modellezési feladat elkészítése.
A ZH értékelése: (maximális pontszám 60): elégtelen (1) 0-29 pont, elégséges (2) 30-36 pont, közepes (3) 37-44 pont, jó (4) 45-52 pont, jeles (5) 53-60 pont.
A a feladat értékelése: elégtelen (1) 0-49 %, elégséges (2) 50-59 %, közepes (3) 60-69 %, jó (4) 70-79 %, jeles (5) 80-100 %.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az aláírás megszerzésének feltétele az 1db évközi ZH legalább elégséges szintű teljesítése, és 1db önálló CAD modellezési feladat elkészítése.
A ZH értékelése: (maximális pontszám 60): elégtelen (1) 0-29 pont, elégséges (2) 30-36 pont, közepes (3) 37-44 pont, jó (4) 45-52 pont, jeles (5) 53-60 pont.
A a feladat értékelése: elégtelen (1) 0-49 %, elégséges (2) 50-59 %, közepes (3) 60-69 %, jó (4) 70-79 %, jeles (5) 80-100 %.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A Kollokvium teljesítése: írásbeli és szóbeli számonkérés során egy írásbeli vizsga-zárthelyi dolgozat és egy szóbeli vizsgarész legalább elégséges szintű teljesítése.

A vizsgazárthelyi dolgozat és a szóbeli vizsgarész értékelése: ötfokozatú skálán.
Ponthatárok:
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles

A vizsga végleges jegye: Az írásbeli és szóbeli vizsgaeredmény és a féléves beadandó feladat számtani átlagábó tevődik össze.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A Kollokvium teljesítése: írásbeli és szóbeli számonkérés során egy írásbeli vizsga-zárthelyi dolgozat és egy szóbeli vizsgarész legalább elégséges szintű teljesítése.

A vizsgazárthelyi dolgozat és a szóbeli vizsgarész értékelése: ötfokozatú skálán.
Ponthatárok:
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles

A vizsga végleges jegye: Az írásbeli és szóbeli vizsgaeredmény és a féléves beadandó feladat számtani átlagábó tevődik össze.
Kötelező irodalom:

1. Takács, Gy., Zsiga, Z., Makó, I., Hegedűs, Gy.: Gyártóeszközök módszeres tervezése, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009, https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G3_04_ebook_gyartoeszkozok_modszeres_tervezese/adatok.html,
2. Takács, Gy., Zsiga, Z., Makó, I., Barak, A.: Forgácsoló szerszámgépek, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009, https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G3_03_ebook_forgacsolo_szerszamgepek/adatok.html
3. Lopez, Lamikiz: Machine Tools for High performance Mechaning, 2009, Springer

Ajánlott irodalom:

1. Kamondi,Sarka, Takács: Fejlesztésmódszertani ismeretek,Nemzeti tankönyvkiadó, 2009, https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G3_02_ebook_fejlesztes_modszertani_ismeretek/adatok.html
2. Hervai és társai: CAD tankönyv, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2012, https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0029_2A_CAD_HU/CAD_konvert_HU_1_1.html