Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Megmunkáló gépek üzemtana; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Megmunkáló gépek üzemtana
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT111-B
Levelező: GESGT111-BL
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: S_V2
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k): Dr. Szilágyi Attila, egyetemi docens
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GESGT102-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
Megmunkáló berendezések üzemeltetésével kapcsolatos kiegészítő tevékenységek bemutatása. A kurzust követően a hallgató szélesebb ismeretanyaggal rendelkezik a megmunkáló berendezések - fő funkciók mellett - a kiegészítő funkciók tekintetében is.
Tudás: Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a szűkebb műszaki szakterület termelőeszközeit és azok üzemeltetésének feltételeit, szabályait. Ismeri a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, összefüggéseit, határait, korlátait. Ismeri a szűkebb műszaki szakterület technológiáit.
Képesség: A műszaki szakterületen felmerülő rutinfeladatok megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Képes műszaki-gazdasági dokumentációk megértésére, feldolgozására. Képes műszaki, technológiai, beruházási, gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási, informatikai folyamatok irányítására, szervezésére, ellenőrzésére és fejlesztésük összehangolására.
Attitűd: Nyitott a műszaki szakterületet megalapozó általános és specifikus ismeretekre. Átfogó rendszerszemlélettel rendelkezik.
Autonomia és felelősség: Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel egy-egy konkrét projekt megvalósításában. Önállóan képes a termelő és szolgáltató vállalkozások műszaki-gazdasági jellegű, valamint humán folyamataival kapcsolatos menedzselési feladatok ellátására. A szakterületéhez tartozó elemzői feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldó módszereket.
Tárgy tematikus leírása:
Megmunkálógépek jellemző életciklusa. Szerszámgép-célzatú mérések. A rezgés- és melegedésvizsgálat. Megmunkálógép-típusok áttekintése. Fogalmak a modern egy- és többgépes megmunkálógépek köréből. Termelékenység, időanalízis. Gépek alapozásának kérdései. Optoelektronikai (lézeres) pontosságmérés, a lézerek működése. Karbantartás, diagnosztika. Karbantartási szoftverek.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Részvétel az előadások+gyakorlatokon a "Tanulmányi és Vizsgaszabályzat"-ban előírt mértékben. 1 db 2 órás évközi zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése, melynek értékelése 1-5 skálán történik. Ponthatárok: 0-50% - elégtelen, 50,1%-62,5% - elégséges, 62,3%-75% - közepes, 75,1%-87,5% - jó, 87,6%-100% - jeles.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Részvétel az előadások+gyakorlatok legalább 50%-án. 1 db 2 órás évközi zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése, melynek értékelése 1-5 skálán történik. Ponthatárok: 0-50% - elégtelen, 50,1%-62,5% - elégséges, 62,3%-75% - közepes, 75,1%-87,5% - jó, 87,6%-100% - jeles.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Kollokvium, melynek szükséges feltétele a félévvégi aláírás megszerzése. A kollokvium írásbeli jellegű, 2 órás, melynek értékelése 1-5 skálán történik. Ponthatárok: 0-50% - elégtelen, 50,1%-62,5% - elégséges, 62,3%-75% - közepes, 75,1%-87,5% - jó, 87,6%-100% - jeles. Amennyiben a hallgató javítani szeretne legalább elégségesre sikerült írásbeli során megszerzett vizsgajegyén, úgy a vizsgát követően szóbeli lehetőséget kap magasabb szintű tudásának bizonyítására.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kollokvium, melynek szükséges feltétele a félévvégi aláírás megszerzése. A kollokvium írásbeli jellegű, 2 órás, melynek értékelése 1-5 skálán történik. Ponthatárok: 0-50% - elégtelen, 50,1%-62,5% - elégséges, 62,3%-75% - közepes, 75,1%-87,5% - jó, 87,6%-100% - jeles. Amennyiben a hallgató javítani szeretne legalább elégségesre sikerült írásbeli során megszerzett vizsgajegyén, úgy a vizsgát követően szóbeli lehetőséget kap magasabb szintű tudásának bizonyítására.
Kötelező irodalom:
1. Baráti A.: Szerszámgép - vizsgálatok, Budapest, Műszaki Kvk., 1988.
2. David Flack and John Hannaford: Fundamental Good Practice in Dimensional Metrology, Good Practice Guide No. 80
Ajánlott irodalom:
1. A. Francis: Business mathematics and statistics, Sixth Edition 2004; Published by Thomson Learning
2. R. Keith Mobley: MAINTENANCE ENGINEERING HANDBOOK, McGraw-Hill 2008
3. Mikell P. Groover: FUNDAMENTALS OF MODERN MANUFACTURING Materials, Processes, and Systems JOHN WILEY & SONS, INC. 2010