Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szerszámgépek; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Szerszámgépek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT102-B
Levelező: GESGT102-BL
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Patkó Gyula - Professor Emeritus
Közreműködő oktató(k): Dr. Patkó Gyula, professor emeritus
Dr. Szilágyi Attila, egyetemi docns
Simon Gábor, mesteroktató
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A gépészmérnök hallgatók ismerjék meg az alapvető megmunkálási eljárásokat és az ezekhez rendelhető szerszámgépeket, gyártóeszközöket. A hallgatók ismerjék meg a szerszámgépek felépítését, alapvető kinematikáját, működését, és egyéb kiegészítő eszközeit.
Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Nyitott a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását. Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
Tárgy tematikus leírása:
A szerszámgépek definíciója. A szerszámgépek fejlődéstörténete, hatása az ipari kultúrára és a gazdasági haladásra. A szerszámgépek felosztása csoportosítása. A szerszámgépek szerkezeti kialakítása, fő építőegységei. Fő- és mellékhajtások kialakításának jellegzetességei. Eszterga típusú szerszámgépek ismertetése. Marógépek, gyalugépek, vésőgépek, fúrógépek, horizont típusú gépek ismertetése. Abrazív megmunkálógépek ismertetése. Fogazat és menetmegmunkálás gépeinek ismertetése. Fúró- és maró-megmunkáló központok. Esztergamegmunkáló központok ismertetése. Képlékenyalakító szerszámgépek ismertetése. Nagy energiasűrűségű sugaras szerszámgépek, szikraforgácsológépek ismertetése. Gyors prototípus technológiák és gépeinek ismertetése. Szerszámgépeken alkalmazott vezetékrendszerek ismertetése. Szerszámgépeken alkalmazható gépipari mérések elmélete.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás feltétele az előadások 60%-ának és a gyakorlatok 70%-ának látogatása, 2db házifeladat megfelelő szintű beadása és a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása.

A feladat értékelése: megfelelt / nem megfelelt.
A zárthelyi dolgozat értékelése: ötfokozatú skálán.
Ponthatárok:
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az aláírás feltétele az előadások 60%-ának és a gyakorlatok 70%-ának látogatása és a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása.

A zárthelyi dolgozat értékelése: ötfokozatú skálán.
Ponthatárok:
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A Kollokvium teljesítése: írásbeli és szóbeli számonkérés során egy írásbeli vizsga-zárthelyi dolgozat és egy szóbeli vizsgarész legalább elégséges szintű teljesítése.

A vizsgazárthelyi dolgozat és a szóbeli vizsgarész értékelése: ötfokozatú skálán.
Ponthatárok:
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A Kollokvium teljesítése: írásbeli és szóbeli számonkérés során egy írásbeli vizsga-zárthelyi dolgozat és egy szóbeli vizsgarész legalább elégséges szintű teljesítése.

A vizsgazárthelyi dolgozat és a szóbeli vizsgarész értékelése: ötfokozatú skálán.
Ponthatárok:
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles
Kötelező irodalom:
1. A tárgyhoz tartozó előadásvázlat (az oktatótól elkektronikusan elkérhető)
2. Takács: Szerszámgépek I-II. ME
3. Zsiga: Szerszámgépek ME,
4. Zsiga-Makó: CNC szerszámgépek, célgépek. Elektronikus jegyzet, Miskolc 2007.
5. Czéh-Hervay-Nagy: Megmunkálógépek MK Budapest 1999.
Ajánlott irodalom:
1. Velezdi: Szerszámgépek I. Elektronikus jegyzet ME
http://atheneszki.hu/tananyag/tananyagok/gaz, 20ep.gepeszet, 20gepe/5_0227_020_101215.pdf
2. Ecseri: A gépi forgácsolás alapfogalmai
http://www.bosch.uni-miskolc.hu/userfiles/docs/szerszamgepek_esztergagepek1.pdf
3. Milberg, J.: Werkzeugmaschinen-Grundlagen, Berlin, Springer Verlag, 1992.
4. Weck, M.: Werkzeugmaschinen , I. - VI., VDI Buch, Düsseldorf, 2013.