Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Lemez- és héjelmélet; MSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Lemez- és héjelmélet
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMET345M
Tárgyfelelős intézet:
MMI - Műszaki Mechanikai Intézet
Tantárgyelem: S_V1
Tárgyfelelős: Dr. Bertóti Edgár - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tananyag elsajátításával a hallgató megismeri a legfontosabb lemez- és héjmodelleket. A megszerzett ismeretek birtokában képes a különböző lemez- és héjszerkezetek matematikai és mechanikai modelljeinek felállítására, a szilárdsági méretezésükhöz szükséges számítások elvégzésre, a végeselemes modellezés és szimuláció során a megfelelő modellezési döntések meghozatalára.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát. Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció gépészeti szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit. Széles körű elméleti és gyakorlati felkészültséggel, módszertani és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik az összetett gépészeti rendszerek és folyamatok tervezéséhez, gyártásához, modellezéséhez, üzemeltetéséhez és irányításához.
Képesség: Kellő gyakorlat után képes vezetői feladatok ellátására. Képes eredeti ötletekkel gazdagítani a gépészeti szakterület tudásbázisát. Képes a gépészeti rendszerek és folyamatok tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására és azok továbbfejlesztésére. Képes a kreatív problémakezelésre, az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra és elkötelezettségre a sokszínűség és az értékalapúság mellett.
Attitűd: Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik azok megvalósítására. Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. Elkötelezett a gépészmérnöki terület új ismeretekkel, tudományos eredményekkel való gyarapítására. Bekapcsolódik gépészeti témájú kutatási és fejlesztési projektekbe, a cél elérése érdekében, a fejlesztői csoport tagjaival együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Működési területén önállóan hoz szakmai döntéseket. Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
Tárgy tematikus leírása:

A Reissner-Mindlin-féle lemezmodell. A Kirchhoff-féle lemezmodell. Felületek differenciálgeometriája. Görbületi tenzor. Térgörbék. Vékony héj fogalma. A Naghdi-féle héjmodell: alapfeltételezések, kinematikai egyenletek, anyagegyenletek, egyensúlyi egyenletek, alakváltozási energia. Héjak membrán elmélete és egyenletrendszere. A Koiter-féle héjmodell: alapfeltételezések, egyenletrendszer származtatása a Naghdi-féle héjmodellből a Kirchhoff-Love hipotézis alkalmazásával. A virtuális munka elv alkalmazása, egyensúlyi egyenletek és feszültségi peremfeltételek származtatása. Forgáshéjak egyenletrendszere, forgásszimmetrikus héjfeladatok. Speciális geometriai kialakítású és terhelésű héjak. Körhengerhéjak hajlítási feladatai. Héjfeladatok végeselemes modellezése és megoldása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás két évközi zárthelyi dolgozat eredményes megírásával szerezhető meg. Zárthelyi dolgozatonként maximálisan 40 pont, összesen legfeljebb 80 pont szerezhető. Az aláírás megszerzésének feltétele: az évközi zárthelyikből bármilyen eloszlásban legalább 32 pont elérése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsgajegy írásbeli vizsga alapján kerül megállapításra. A vizsgán a zárthelyi dolgozatból maximálisan 40 pont szerezhető. A vizsgajegy a vizsgán elért pontszám és az évközi teljesítményből származó pontszám (az aláíráshoz szükséges 32 pont feletti pontszám 25%-a) összege alapján: 0-19 pont: elégtelen (1), 20-23 pont: elégséges (2), 24-27 pont: közepes (3), 28-31 pont: jó (4), 32 ponttól: jeles (5).
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Béda Gy. - Kozák I.: Rugalmas testek mechanikája, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987. ISBN 9-631-07112-X

2. Bathe, K.J. - Chapelle, D.: The Finite Element Analysis of Shells – Fundamentals, Springer-Verlag, Berlin, 2003. ISBN 3-540-41339-1

3. Wempner, G. - Talaslidis, D.: Mechanics of Solids and Shells. Theories and Approximations, CRC Press, Boca Raton, 2003. ISBN 0-849-39654-9

Ajánlott irodalom:

1. Reddy, J.N.: Theory and Analysis of Elastic Plates and Shells, Second Edition , CRC Press, 2006. ISBN 978-0-849-38415-8

2. Naghdi, P.M.: Foundations of Elastic Shell Theory, in: Progress in Solid Mechanics, Vol. IV , North-Holland, Amsterdam, 1963, pp. 1-90.

3. Reddy, J.N.: Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells: Theory and Analysis, Second Edition , CRC Press, 2003. ISBN 978-0-849-31592-3