Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szakdolgozatkészítés; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Szakdolgozatkészítés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMTT015-B
Levelező: GEMTT015-BL
Tárgyfelelős intézet:
ATI - Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Simon-Koncsik Zsuzsanna - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): nincs
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:min. 175 kredit és GEMET010-B, GEMAN128-B, GEMTT013-B
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 8
Gyakorlat (levelező): 32
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 15Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A szakdolgozat készítéshez szükséges ismeretek átadása, megszerzése.


Tudás: Alkalmazói szinten ismeri a gépészetben használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. Értelmezni, jellemezni és modellezni tudja a gépészeti rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát.
Képesség: Képes ismereteit alkotó módon használva munkahelye erőforrásaival hatékonyan gazdálkodni. Képes a gépészeti meghibásodások diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására, javítástechnológiai feladatok megoldására
Attitűd: Nyitott és fogékony az ökológiai gazdálkodással, egészségtudatossággal kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására. Munkája során a vonatkozó biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési követelményrendszereket betartja és betartatja.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását. Felelősséget vállal műszaki elemzései, azok alapján megfogalmazott javaslatai és megszülető döntései következményeiért.
Tárgy tematikus leírása:

A Szakdolgozat kidolgozásához szükséges irodalomkutatás lehetséges útjainak megismerése. Szerkezeti elem anyagmegválasztásának szempontrendszere, azok elemei, technológia megválasztás alternatívái. Gazdaságossági elemzéséhez szempontrendszer kidolgozása. Roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok elemzésre, alkalmazási területeinek összeállítása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

A feladat előrehaladását jelentő beszámolók időbeni elkészítése, prezentálása a témavezető felé.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

A feladat előrehaladását jelentő beszámolók időbeni elkészítése, prezentálása a témavezető felé.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Féléves szakdolgozat feladat dokumentációjának elkészítése, félévközi teljesítmény értékelése. A szakdolagozat készítését a témavezető értékeli a féléves munka alapján (1-5-ig).

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

Féléves szakdolgozat feladat dokumentációjának elkészítése, félévközi teljesítmény értékelése. A szakdolagozat készítését a témavezető értékeli a féléves munka alapján (1-5-ig).

Kötelező irodalom:

Egyéni kutatómunka és témavezetői jóváhagyás alapján a szakdolgozat témájába tartozó szakirodalom magyar és idegen nyelven.

Ajánlott irodalom:

Egyéni kutatómunka és témavezetői jóváhagyás alapján a szakdolgozat témájába tartozó szakirodalom magyar és idegen nyelven.