Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Anyagmodellek a mechanikában; MSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Anyagmodellek a mechanikában
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMET341M
Tárgyfelelős intézet:
MMI - Műszaki Mechanikai Intézet
Tantárgyelem: S_V1
Tárgyfelelős: Dr. Bertóti Edgár - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tananyag elsajátításával a hallgató mélyebben megismeri a mérnöki gyakorlatban és a gépészetben alkalmazott anyagok matematikai és mechanikai modelljeit. A megszerzett elméleti ismeretek képessé teszik – többek között – a végeselemes modellezés és szimuláció folyamatában a megfelelő anyagmodellek kiválasztására és alkalmazására, az anyagmodellezéssel kapcsolatos döntések meghozatalára.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát. Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció gépészeti szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit. Széles körű elméleti és gyakorlati felkészültséggel, módszertani és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik az összetett gépészeti rendszerek és folyamatok tervezéséhez, gyártásához, modellezéséhez, üzemeltetéséhez és irányításához.
Képesség: Kellő gyakorlat után képes vezetői feladatok ellátására. Képes eredeti ötletekkel gazdagítani a gépészeti szakterület tudásbázisát. Képes a gépészeti rendszerek és folyamatok tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására és azok továbbfejlesztésére. Képes a kreatív problémakezelésre, az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra és elkötelezettségre a sokszínűség és az értékalapúság mellett.
Attitűd: Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik azok megvalósítására. Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. Elkötelezett a gépészmérnöki terület új ismeretekkel, tudományos eredményekkel való gyarapítására. Bekapcsolódik gépészeti témájú kutatási és fejlesztési projektekbe, a cél elérése érdekében, a fejlesztői csoport tagjaival együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Működési területén önállóan hoz szakmai döntéseket. Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
Tárgy tematikus leírása:

Termodinamikailag konzisztens anyagegyenletek származtatásának alapjai. Objektivitás. Folyadékok és gázok általános anyagegyenletei. Termodinamikai potenciálok, Legendre-transzformáció. Anyagjellemzők értelmezése és kapcsolatuk. Hőrugalmas szilárd testek általános anyagegyenletei. Termodinamikai potenciálok és a szilárd test anyagjellemzői. Rugalmas testek anyagegyenletei. Alakváltozási energia és kiegészítő alakváltozási energia. Linearizált anyagegyenletek. Anizotrop, lineárisan rugalmas anyagok. Anyagi szimmetria. Monoklín, ortotrop és transzverzálisan izotrop anyagok. Kísérleti módszerek az anyagállandók azonosítására. Viszkorugalmas testek anyagegyenletei. Reológiai modellek. Képlékeny testek modelljei és anyagegyenletei. Izotrop és kinematikai keményedés. Folyási feltételek többtengelyű feszültségi állapot esetén. Rugalmas-képlékeny alakváltozás általános anyagegyenletei.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás két évközi zárthelyi dolgozat eredményes megírásával szerezhető meg. Zárthelyi dolgozatonként maximálisan 40 pont, összesen legfeljebb 80 pont szerezhető. Az aláírás megszerzésének feltétele: az évközi zárthelyikből bármilyen eloszlásban legalább 32 pont elérése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsgajegy írásbeli vizsga alapján kerül megállapításra. A vizsgán a zárthelyi dolgozatból maximálisan 40 pont szerezhető. A vizsgajegy a vizsgán elért pontszám és az évközi teljesítményből származó pontszám (az aláíráshoz szükséges 32 pont feletti pontszám 25%-a) összege alapján: 0-19 pont: elégtelen (1), 20-23 pont: elégséges (2), 24-27 pont: közepes (3), 28-31 pont: jó (4), 32 ponttól: jeles (5).
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Ottosen, N.S. - Ristinmaa, M.: The Mechanics of Constitutive Modelling , Elsevier, Amsterdam, 2005. ISBN 0-080-44606-X

2. Lubarda, V.A.: Elastoplasticity Theory , CRC Press, Boca Raton, 2002. ISBN 0-8493-1138-1

3. Haupt, P.: Continuum Mechanics and Theory of Materials , Springer-Verlag, Berlin, 2002. ISBN 3-540-43111-X

Ajánlott irodalom:

1. Kozák I.: Kontinuummechanika, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1995.

2. de Souza Neto, E.A. - Perić, D. - Owen, D.R.J.: Computational Methods for Plasticity, Theory and Applications, Wiley, 2008. ISBN 978-0-470-69452-7

3. Gurtin, M.E. – Fried, E. – Anand, L.: The Mechanics and Thermodynamics of Continua, Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-1-107-61706-3