Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szerkezetek dinamikája; MSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Szerkezetek dinamikája
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMET335M
Tárgyfelelős intézet:
MMI - Műszaki Mechanikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Szirbik Sándor - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy a dinamikai rendszerek vizsgálatához szükséges mozgásegyenletek felírásában és a numerikus megoldás előállításában nyújt a hallgatóság számára magasabb szintű ismereteket.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát. Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció gépészeti szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit. Széles körű elméleti és gyakorlati felkészültséggel, módszertani és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik az összetett gépészeti rendszerek és folyamatok tervezéséhez, gyártásához, modellezéséhez, üzemeltetéséhez és irányításához.
Képesség: Kellő gyakorlat után képes vezetői feladatok ellátására. Képes eredeti ötletekkel gazdagítani a gépészeti szakterület tudásbázisát. Képes a gépészeti rendszerek és folyamatok tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására és azok továbbfejlesztésére. Képes a kreatív problémakezelésre, az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra és elkötelezettségre a sokszínűség és az értékalapúság mellett.
Attitűd: Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik azok megvalósítására. Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, példát mutat munkatársainak e szemlélet alkalmazásában. Elkötelezett a gépészmérnöki terület új ismeretekkel, tudományos eredményekkel való gyarapítására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Működési területén önállóan hoz szakmai döntéseket. Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
Tárgy tematikus leírása:

A dinamikai modellalkotás szempontjai és módszerei. Véges szabadságfokú modellek és mozgásegyenleteik. Holonom és anholonom kényszerek, kényszeregyenletek. A d’Alembert-elv. Virtuális munka elv és a belőle leszármaztatható elvek. Hamilton elv. Lagrange-féle mozgásegyenletek. Példák mozgásegyenletek felírására és a Runge-Kutta-féle módszerek alkalmazására a megoldások előállításában. A rezgőhúr hullámegyenlete. A feszített húr kiterjesztett Hamilton elvből származtatott mozgásegyenletének megoldása. Véges szabadságfokú rendszerek mozgásegyenletének megoldása a trapéz módszerrel. A Rayleigh-függvény fogalma és extrémum-tulajdonságai, a sajátvektorok ortogonalitása és teljessége. Periodikusan gerjesztett rendszerek rezgései. A csillapítás hatása a gerjesztett rendszerek rezgéseire. Alkalmazások. Kontinuumok rezgéstani modelljei. Egyenes rudak kis rezgéseinek mozgásegyenlet-rendszere. Rudak longitudinális, hajlító és csavaró sajátrezgései: kapcsolt sajátrezgések. Önadjungált rendszerek Rayleigh-függvényeinek extrémum-tulajdonságai. A sajátfüggvény-rendszerek ortogonalitása és teljessége. Alkalmazások.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás két évközi zárthelyi dolgozat eredményes megírásával szerezhető meg. Zárthelyi dolgozatonként maximálisan 40 pont, összesen legfeljebb 80 pont szerezhető. Az aláírás megszerzésének feltétele: az évközi zárthelyikből bármilyen eloszlásban legalább 32 pont elérése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A gyakorlati jegy két évközi zárthelyi dolgozat eredménye alapján kerül megállapításra. Zárthelyi dolgozatonként maximálisan 40 pont, összesen legfeljebb 80 pont szerezhető. A gyakorlati jegy értéke az elért pontszám alapján: 0-31 pont: elégtelen (1), 32-41 pont: elégséges (2), 42-51 pont: közepes (3), 52-61 pont: jó (4), 62-80 pont: jeles (5).
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Meirovitch, L.: Methods of Analytical Dynamics , Dover, New York, 1998. ISBN 0-486-43239-4

2. Meirovitch, L.: Dynamics and Control of Structures , John-Wiley & Sons, New York, 1990. ISBN 0-471-62858-1

3. Shabana, A.A.: Dynamics of Multibody Systems , Cambridge University Press, 2005. ISBN 978-0-521-85011-7

Ajánlott irodalom:

1. Greenwood, D.T.: Advanced Dynamics , Cambridge University Press, 2003. ISBN 978-0-521-82612-9

2. Meirovitch, L.: Computational Methods in Structural Dynamics , Sijthoff & Nordhoff, 1980. ISBN 9-028-60580-0

3. Prentis, J. M.: Dynamics of Mechanical Systems, 2nd Edition , John-Wiley & Sons, New York, 1980. ISBN 978-0-853-12161-9