Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Kontinuummechanika II.; MSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Kontinuummechanika II.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMET322M
Tárgyfelelős intézet:
MMI - Műszaki Mechanikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Bertóti Edgár - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tananyag elsajátításával a hallgató mélyebben megismeri a kontinuummechanika és a nemlineáris rugalmasságtan alapfogalmait és összefüggéseit. A megszerzett elméleti ismeretek képessé teszik – többek között – a mérnöki gyakorlatban alkalmazott mechanikai modellek kiválasztására és alkalmazására, a végeselemes szimulációk során szükséges helyes modellezési döntések meghozatalára.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát. Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció gépészeti szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit. Széles körű elméleti és gyakorlati felkészültséggel, módszertani és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik az összetett gépészeti rendszerek és folyamatok tervezéséhez, gyártásához, modellezéséhez, üzemeltetéséhez és irányításához.
Képesség: Kellő gyakorlat után képes vezetői feladatok ellátására. Képes eredeti ötletekkel gazdagítani a gépészeti szakterület tudásbázisát. Képes a gépészeti rendszerek és folyamatok tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására és azok továbbfejlesztésére. Képes a kreatív problémakezelésre, az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra és elkötelezettségre a sokszínűség és az értékalapúság mellett.
Attitűd: Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik azok megvalósítására. Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, példát mutat munkatársainak e szemlélet alkalmazásában. Elkötelezett a gépészmérnöki terület új ismeretekkel, tudományos eredményekkel való gyarapítására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Működési területén önállóan hoz szakmai döntéseket. Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
Tárgy tematikus leírása:

Kontinuum kinematikája. Mozgásfüggvény, konfigurációk, leírási módok. Materiális idő szerinti derivált. Alakváltozási gradiens és poláris felbontása. Térfogat- és felületelem változása. Deformációs és alakváltozási tenzorok. Alakváltozási mértékek számítása. Az alakváltozás linearizált elmélete. Az alakváltozás sebessége. Alakváltozási tenzorok és mértékek materiális idő szerinti deriváltjai. Kontinuum belső erőrendszere, feszültségi tenzorok. A kontinuummechanika alaptörvényei. Kontinuitási egyenlet, mozgásegyenletek, a termodinamika főtételei. A mechanikai energia egyenlet. Az anyag mechanikai viselkedésének leírása. Objektivitás, objektív idő szerinti deriváltak. Izotrópia fogalma. Hiperelasztikus anyagok. Összenyomhatatlan anyagok. Az Ogden-féle anyagmodell és speciális esetei. Alakváltozási energia függvények. Rugalmassági tenzorok. A nemlineáris rugalmasságtan kezdeti/peremérték-feladata. A virtuális teljesítmény elv és a virtuális munka elv. A nemlineáris rugalmasságtan variációs elvei. A lineáris rugalmasságtan primál- és duál rendszere.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás két évközi zárthelyi dolgozat eredményes megírásával szerezhető meg. Zárthelyi dolgozatonként maximálisan 40 pont, összesen legfeljebb 80 pont szerezhető. Az aláírás megszerzésének feltétele: az évközi zárthelyikből bármilyen eloszlásban legalább 32 pont elérése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsgajegy írásbeli vizsga alapján kerül megállapításra. A vizsgán a zárthelyi dolgozatból maximálisan 40 pont szerezhető. A vizsgajegy a vizsgán elért pontszám és az évközi teljesítményből származó pontszám (az aláíráshoz szükséges 32 pont feletti pontszám 25%-a) összege alapján: 0-19 pont: elégtelen (1), 20-23 pont: elégséges (2), 24-27 pont: közepes (3), 28-31 pont: jó (4), 32 ponttól: jeles (5).
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Kozák I.: Kontinuummechanika, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1995.

2. Holzapfel, G.A.: Nonlinear Solid Mechanics. A Continuum Approach for Engineering, John Wiley & Sons, Chichester, 2000. ISBN 0-471-82304-X

3. Bonet, J. – Wood, R.D.: Nonlinear Continuum Mechanics for Finite Element Analysis, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0-5218-3870-2

Ajánlott irodalom:

1. Béda Gy. - Kozák I. - Verhás J.: Kontinuummechanika , Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986. ISBN 9-631-05862-X

2. Malvern, L.E.: Introduction to the Mechanics of a Continuous Medium , Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1969. ISBN 0-134-87603-2

3. Ogden, R.W.: Non-Linear Elastic Deformations , Dover, New York, 1997. ISBN 0-486-69648-0