Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Rugalmasságtan; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Rugalmasságtan
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMET310M
Levelező: GEMET310ML
Tárgyfelelős intézet:
MMI - Műszaki Mechanikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Baksa Attila - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tananyag nélkülözhetetlen azok számára, akik lemez- és héjelmélettel szeretnének foglalkozni. Az elsajátított ismeretek nagy segítséget adnak a különböző szerkezeti elemek numerikus számításához szükséges korrekt mechanikai modellek megalkotásához.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát.
Képesség: Műszaki szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni. Képes eredeti ötletekkel gazdagítani a gépészeti szakterület tudásbázisát.
Attitűd: Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy mind saját, mind munkatársai tudását folyamatos ön- és továbbképzéssel fejlessze. Törekszik a széles körű, átfogó műveltség elsajátítására.
Autonomia és felelősség: Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel. Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában.
Tárgy tematikus leírása:

A lineáris rugalmasságtan mezőegyenletei és a kapcsolódó peremfeltételek (egyensúlyi egyenlet, geometriai egyenlet, Hooke-törvény; kinematikai peremfeltétel, statikai peremfeltétel, rugalmas megtámasztás). Lamè-Navier egyenletek, Beltrami-Michell egyenletek. Szuperpozíció elve, megoldások egyértelműsége, Clapeyron tétele. Betti-Rayleigh felcserélhetőségi tétel és alkalmazásai. Néhány feladat analitikus megoldása (vastag falú gömb és körhengerhéj). Összenyomhatatlan anyagú rugalmas testek. Virtuális munka és virtuális kiegészítő munka elve. A rugalmasságtan minimum elvei (a potenciális energia és a kiegészítő energia minimuma elv). Ritz-módszer és alkalmazásai (hajlított-nyírt rúd és a Saint-Venant-féle csavarási feladat közelítő megoldásai). Korlátok a csavarási merevségre. Rugalmasságtan síkbeli feladatai, Airy-féle feszültségfüggvény és alkalmazásai. Anizotrop rugalmas testek néhány feladata (Saint-Venant csavarás, hengeresen anizotrop gyorsan forgó tárcsa). Piezoelektromos testek statikai feladatai. Többrétegű hajlított piezoelektromos rudak. Castigliano-tétel alkalmazása hajlított piezoelektromos rudak alakváltozásának számítására.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás két évközi zárthelyi dolgozat eredményes megírásával szerezhető meg. Zárthelyi dolgozatonként maximálisan 40 pont, összesen legfeljebb 80 pont szerezhető. Az aláírás megszerzésének feltétele: az évközi zárthelyikből bármilyen eloszlásban legalább 32 pont elérése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az aláírás egy évközi zárthelyi dolgozat eredményes megírásával szerezhető meg. A zárthelyin maximálisan 40 pont szerezhető. Az aláírás megszerzésének feltétele: a zárthelyi dolgozatból legalább 16 pont elérése.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsgajegy írásbeli vizsga alapján kerül megállapításra. A vizsgán a zárthelyi dolgozatból maximálisan 40 pont szerezhető. A vizsgajegy a vizsgán elért pontszám és az évközi teljesítményből származó pontszám (az aláíráshoz szükséges 32 pont feletti pontszám 25%-a) összege alapján: 0-19 pont: elégtelen (1), 20-23 pont: elégséges (2), 24-27 pont: közepes (3), 28-31 pont: jó (4), 32 ponttól: jeles (5).
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A vizsgajegy írásbeli vizsga alapján kerül megállapításra. A vizsgán a zárthelyi dolgozatból maximálisan 40 pont szerezhető. A vizsgajegy a vizsgán elért pontszám és az évközi teljesítményből származó pontszám (az aláíráshoz szükséges 16 pont feletti pontszám 25%-a) összege alapján: 0-19 pont: elégtelen (1), 20-23 pont: elégséges (2), 24-27 pont: közepes (3), 28-31 pont: jó (4), 32 ponttól: jeles (5).
Kötelező irodalom:

1. Kozák I.: Szilárdságtan III. , Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.

2. Béda Gy. - Kozák I.: Rugalmas testek mechanikája , Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987. ISBN 9-631-07112-X

3. Chou, P.C. - Pagano, N.J.: Elasticity. Tensor, Dyadic and Engineering Approaches , Dover, New York, 1992. ISBN 0-486-66958-0

Ajánlott irodalom:

1. Hetnarski, R.B. – Ignaczak, J.: The Mathematical Theory of Elasticity, Second Edition, CRC Press, 2018. ISBN 978-1-4398-2889-2

2. Asaro, R. – Lubarda, V.: Mechanics of Solids and Materials, Cambridge University Press, 2006. ISBN-13: 978-0-5211-6611-9

3. Atkin, R.J. – Fox, N: An Introduction to the Theory of Elasticity, Dover, New York, 1980. ISBN 978-0-486-44241-9