Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Több-test dinamikai szimulációk; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Több-test dinamikai szimulációk
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMET015-B
Tárgyfelelős intézet:
MMI - Műszaki Mechanikai Intézet
Tantárgyelem: S_V2
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEMET003-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 3
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tananyag elsajátításával a hallgató megismeri a műszaki gyakorlatban előforduló több-test rendszerek numerikus szimulációját.


Tudás: Ismeri az alapvető gépészeti, villamos- és irányítástechnikai rendszerekkel kapcsolatos számítási, modellezési, szimulációs módszereket. Ismeri a szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
Képesség: Alkalmazni tudja mechatronikai, elektromechanikai, mozgásszabályozási termékek és technológiák tervezéséhez kapcsolódó alapvető számítási, modellezési elveit, módszereit, mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből. Képes értelmezni és jellemezni a mechatronikai rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből.
Attitűd: Törekszik a gépészeti, az informatikai, a villamosmérnöki és az élettudományi szakterületek közötti összekötő, integráló szerep betöltésére. Törekszik arra, hogy önképzése a mechatronikai, ezen belül kiemelten az alkalmazott gépészeti, villamos és informatikai részterületeken és munkavégzéséhez kapcsolódó egyéb szakterületeken folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
Autonomia és felelősség: Tervezési, üzemeltetési, ellenőrzési feladatai megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket. Felelősséget vállal a terv- és egyéb dokumentációiban közölt megállapításokért és szakmai döntéseiért, az általa, valamint irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.
Tárgy tematikus leírása:

Több-test rendszerek fizikai alapjai, alkalmazási területei. Több-test rendszerek formalizmusainak osztályozása. Több-test rendszer szoftverek. Merev tagokból álló több-test rendszerek mozgásegyenleteinek előállítása. Rugalmas testek mechanikája. Rugalmas testek nagy mozgásának leírása. Rugalmas testek tehetetlenségi nyomatékai. Általánosított rugalmas erők. Kinematikai kényszerek. Rugalmas testeket tartalmazó több-test rendszerek mozgásegyenletei. Referencia elmozdulás és rugalmas elmozdulások csatolása. Függetelen koordináták és multiplikátor technika alkalmazása. Végeselemes formalizmus. Kinetikus energia. Általánosított rugalmas erők. Koordináta redukció.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás két évközi zárthelyi dolgozat eredményes megírásával szerezhető meg. Zárthelyi dolgozatonként maximálisan 40 pont, összesen legfeljebb 80 pont szerezhető. Az aláírás megszerzésének feltétele: az évközi zárthelyikből bármilyen eloszlásban legalább 32 pont elérése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A gyakorlati jegy két évközi zárthelyi dolgozat eredménye alapján kerül megállapításra. Zárthelyi dolgozatonként maximálisan 40 pont, összesen legfeljebb 80 pont szerezhető. A gyakorlati jegy értéke az elért pontszám alapján: 0-31 pont: elégtelen (1), 32-41 pont: elégséges (2), 42-51 pont: közepes (3), 52-61 pont: jó (4), 62-80 pont: jeles (5).
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Shabana, A.A.: Dynamics of Multibody Systems , Cambridge University Press, 2005. ISBN 978-0-521-85011-7

2. Marghitu, D.B. : Mechanisms and Robots Analysis with MATLAB , Springer-Verlag, 2009.

3. Woernle, C.: Mehrkörpersysteme , Springer-Verlag, 2011.

Ajánlott irodalom:

1. Wittenburg, J.: Dynamics of Multibody Systems , Springer-Verlag, 2008.

2. Nikravesh, P.E.: Computer-Aided Analysis of Mechanical Systems , Prentice Hall, 1988.

3. de Jalón, G.J. - Bayo, E.: Kinematic and Dynamic Simulation of Multibody Systems - The Real-Time Challenge , Springer-Verlag, 1994.