Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Mechanika szigorlat; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Mechanika szigorlat
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMET010-B
Levelező: GEMET010-BL
Tárgyfelelős intézet:
MMI - Műszaki Mechanikai Intézet
Tantárgyelem: SZ_V
Tárgyfelelős: Dr. Bertóti Edgár - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:GEMET003-B
Óraszám/hét:Számonkérés módja: szigorlat
Kreditpont: 0Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A műszaki mechanika (Statika, Szilárdságtan, Dinamika) BSc szinten oktatott ismeretanyagának számonkérése.
Tudás: Ismeri az alapvető gépészeti, villamos- és irányítástechnikai rendszerekkel kapcsolatos számítási, modellezési, szimulációs módszereket. Ismeri a szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
Képesség: Alkalmazni tudja mechatronikai, elektromechanikai, mozgásszabályozási termékek és technológiák tervezéséhez kapcsolódó alapvető számítási, modellezési elveit, módszereit, mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből. Képes értelmezni és jellemezni a mechatronikai rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből.
Attitűd: Törekszik a gépészeti, az informatikai, a villamosmérnöki és az élettudományi szakterületek közötti összekötő, integráló szerep betöltésére. Törekszik arra, hogy önképzése a mechatronikai, ezen belül kiemelten az alkalmazott gépészeti, villamos és informatikai részterületeken és munkavégzéséhez kapcsolódó egyéb szakterületeken folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
Autonomia és felelősség: Tervezési, üzemeltetési, ellenőrzési feladatai megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket. Felelősséget vállal a terv- és egyéb dokumentációiban közölt megállapításokért és szakmai döntéseiért, az általa, valamint irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.
Tárgy tematikus leírása:
A szigorlat anyaga a Statika, a Szilárdságtan és a Dinamika tárgyak ismeretanyaga. Mechanika szigorlatot akkor tehet a hallgató, ha érvényes vizsgajegye van a Statika és a Szilárdságtan tantárgyakból, továbbá érvényes gyakorlati jegye van a Dinamika tantárgyból.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Évközi tanóra nincs hozzárendelve.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Évközi tanóra nincs hozzárendelve.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Vizsga zárthelyi dolgozat és szóbeli alapján, ötfokozatú skálán megállapított érdemjeggyel.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Vizsga zárthelyi dolgozat és szóbeli alapján, ötfokozatú skálán megállapított érdemjeggyel.
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom: