Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Járműdinamika; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Járműdinamika
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMET007-B
Tárgyfelelős intézet:
MMI - Műszaki Mechanikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Bertóti Edgár - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEMET003-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tananyag elsajátításával a hallgató megismeri a járműdinamika alapfogalmait, ezek birtokában képessé válik a járműmérnöki gyakorlatban előforduló egyszerűbb kinematikai és dinamikai feladatok megoldására.


Tudás: Ismeri a járművek és mobil gépek szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a járművek és mobil gépek szakterület fogalomrendszerét, problémamegoldási módszereit. Ismeri a járművek és mobil gépek működési elveit, szerkezeti egységeit.
Képesség: Képes a járművek és mobil gépek szakterület legfontosabb elméleteit, eljárásrendjét és az azokkal összefüggő terminológiát a feladatok végrehajtásakor alkalmazni. Alkalmazni tudja a járművek és mobil gépek, valamint rendszereik üzemeltetéséhez és alapszintű tervezéséhez kapcsolódó számítási, modellezési elveket, módszereket, és műszaki előírásokat. Képes értelmezni és jellemezni a járművek és mobil gépek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát. Képes műszaki rendszerek és folyamatok modellezésére.
Attitűd: Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Nyitott a járművek és mobil gépek szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy hogy önképzése a járműmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak elvégzése során felelősségteljesen együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:

Bevezetés, alapfogalmak, ismétlés. Gördülő mozgás kinematikája és dinamikája. Járművek mozgásformái. Járműre ható erők és eredőjük. Menetellenállás, gördülési ellenállás. Parkoló autó vízszintes és lejtős úton. Kerekek hajtása. Hajtott kerekek kinematikája és dinamikája. Autó gyorsítása vízszintes úton. Járműhaladás kinematikája és dinamikája. Ívmenet. Járművek haladása domború és homorú úton. A pálya és a jármű kapcsolata. Kerékcsúszás folyamata. A járművek jellegzetes mechanizmusai, szabadságfok, szerkezeti képlet. Kerekek felfüggesztése. Futómű-kinematika. Kormánymechanizmusok. Kormányzott kerekek kinematikája és dinamikája. Fékezés dinamikája. Hőhatások fékezés közben. Optimális hajtó- és fékezőerő eloszlása. Gumiabroncsra ható erők. Kardántengely kinematikája. Differenciálmű kinematikája. Járművek rezgései. Rezgéscsillapítás modellezése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás két évközi zárthelyi dolgozat eredményes megírásával szerezhető meg. Zárthelyi dolgozatonként maximálisan 40 pont, összesen legfeljebb 80 pont szerezhető. Az aláírás megszerzésének feltétele: az évközi zárthelyikből bármilyen eloszlásban legalább 32 pont elérése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsgajegy írásbeli vizsga alapján kerül megállapításra. A vizsgán a zárthelyi dolgozatból maximálisan 40 pont szerezhető. A vizsgajegy a vizsgán elért pontszám és az évközi teljesítményből származó pontszám (az aláíráshoz szükséges 32 pont feletti pontszám 25%-a) összege alapján: 0-19 pont: elégtelen (1), 20-23 pont: elégséges (2), 24-27 pont: közepes (3), 28-31 pont: jó (4), 32 ponttól: jeles (5).
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Jazar, R.N.: Vehicle Dynamics. Theory and Application, 2nd Edition, Springer-Verlag, 2014. ISBN 978-1-4614-8544-5

2. Schramm, D. – Hiller, M. – Bardini, R.: Vehicle Dynamics. Modeling and Simulation, Springer-Verlag, 2014. ISBN 978-3-540-36044-5

3. Zobory I.: Járműdinamika és hajtástechnika I. rész: Járműdinamika, Egyetemi jegyzet, Budapest, 2012.

Ajánlott irodalom:

1. Király B.: Dinamika , Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2006. ISBN 963661721X

2. Jezsó K. - Király B. - Mörk J.: Dinamikai példatár , Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2008.

3. Guiggiani, M.: T he Science of Vehicle Dynamics , Springer-Verlag, 2014. ISBN 978-94-017-8532-7.