Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Kötéstechnológiák; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Kötéstechnológiák
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMTT011-B
Levelező: GEMTT011-BL
Tárgyfelelős intézet:
ATI - Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tantárgyelem: S_V1
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k): Dr. Gáspár Marcell (adjunktus)
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEMTT004-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A különböző kötéstechnológiák ismertetése. Hegesztés és rokon technológiák alkalmazása adott feladatra.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Átfogóan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit. Behatóan ismeri a gépészeti szakterületen alkalmazott szerkezeti anyagokat, azok előállításának módszereit, alkalmazásuk feltételeit.
Képesség: Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére. Képes megérteni és használni szakterületének jellemző szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait. Képes műszaki rendszerek és folyamatok alapvető modelljeinek megalkotására.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon. Munkája során a vonatkozó biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési követelményrendszereket betartja és betartatja.
Autonomia és felelősség: Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így is segítve fejlődésüket.
Tárgy tematikus leírása:

A kötés és a kötőeljárások rendszerezése. A hegesztő eljárások elméleti alapismeretei. Lánghegesztés. Ívhegesztő (védőgázas, salakvédelmű és kombinált védelmű) eljárások. Sugárhegesztések. Villamos salakhegesztés. Villamos ellenállás-hegesztő eljárások (pont-, vonal-, dudor- valamint tompahegesztés). Sajtoló (hidegsajtoló-, dörzs-, robbantásos és ultrahangos) hegesztések. Forrasztások, kemény és lágyforrasztó eljárások. Termikus vágó eljárások és berendezéseik. A ragasztás technológiája, kombinált kötések.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

2 zárthelyi dolgozat (100 pont), 1 pótzárthelyi dolgozat (100 pont), aláírás feltétele: a félévközi zhk vagy pótzh eredményes teljesítése (min 50%), a kötelezően előírt gyakorlatok teljesítése

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

1 zárthelyi dolgozat (100 pont), 1 pótzárthelyi dolgozat (100 pont), aláírás feltétele: a félévközi zhk vagy pótzh eredményes teljesítése (min 50%)

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

aláírás, kollokvium;
a félévközi zh és órai szereplés alapján jó, illetve jeles eredmény esetén megajánlott vizsga írásbeli lehetséges; az elégséges határa 50%, jeles 80% fölött, e két érték között az osztályozás lineáris skála szerint történik; az írásbeli vizsgát kötelezően szóbeli vizsga követ

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

aláírás, kollokvium;
a félévközi zh és órai szereplés alapján jó, illetve jeles eredmény esetén megajánlott vizsga írásbeli lehetséges; az elégséges határa 50%, jeles 80% fölött, e két érték között az osztályozás lineáris skála szerint történik; az írásbeli vizsgát kötelezően szóbeli vizsga követ

Kötelező irodalom:

1. Balogh A., Sárvári J., Schäffer J., Tisza M.: Mechanikai Technológiák. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2003, vagy későbbi, p. 143-352
2. Szunyogh L.: Hegesztés és rokon technológiák, Kézikönyv, GTE, Budapest, 2007. p.:895
3. Welding Handbook Eight Edition Vol. 2. Welding Processes, AWS, Miami, 1995, p.:449-530
4.
5.

Ajánlott irodalom:

1. Lizák J.: Hőkezelés, Gyakorlati segédlet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. p. 157
2. Gáti J.: Hegesztési zsebkönyv, Cokom Kft. Mérnökiroda, Miskolc, 2003. p. 822
3.
4.
5.