Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

A végeselem-módszer programozása; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
A végeselem-módszer programozása
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMET025-B
Tárgyfelelős intézet:
MMI - Műszaki Mechanikai Intézet
Tantárgyelem: S_V2
Tárgyfelelős: Dr. Baksa Attila - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEMET014-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
A tananyag elsajátításával a hallgató megismeri a végeselemes programok felépítését, továbbá képes lesz rövid végeselemes kódok megírására és használatára. Cél az is, hogy a kereskedelmi szoftverek programozásának lehetőségét is lássa a hallgató.
Tudás: Behatóan ismeri a gépészmérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. Értelmezni, jellemezni és modellezni tudja a gépészeti rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát. Alkalmazni tudja a gépészeti termék-, folyamat- és technológiai tervezés kapcsolódó számítási, modellezési elveit és módszereit.
Képesség: Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére. A megszerzett informatikai ismereteket képes a szakterületén adódó feladatok megoldásában alkalmazni. Képes műszaki rendszerek és folyamatok alapvető modelljeinek megalkotására.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése a gépészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Nyitott az informatikai eszközök használatára, törekszik a gépészeti szakterülethez tartozó szoftverek megismerésére és alkalmazására, legalább egy ilyen programot készségszinten ismer és kezel. Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását. Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Felelősséget vállal műszaki elemzései, azok alapján megfogalmazott javaslatai és megszülető döntései következményeiért.
Tárgy tematikus leírása:
Programozási nyelvek áttekintése. Tárolási módok, tömbkezelés, függvények, strukturált programozás alapjai. Végeselemes programok építő elemei. Húzott-nyomott és hajlított-nyírt rúdelemek, merevségi és tömegmátrixok. Kétdimenziós elemek: síkalakváltozás, síkfeszültség. Tengelyszimmetrikus feszültség és nyúlás. Lokális-globális koordináták, numerikus integrálás. Elemek illesztése. Peremfeltételek alkalmazása. Egyenletrendszerek típusai, megoldási technikák. Példák egydimenziós húzott-nyomott rúdelemekre, két- és háromdimenziós rácsos szerkezetekre. Példák hajlított-nyírt rúdelemek programozására. Bevezetés egy kereskedelmi végeselemes programrendszer programozásába. A kereskedelmi szoftverek felépítése. Tesztkörnyezet kialakítása. Kódrészletek vizsgálata, változtatása és alkalmazása.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás két évközi zárthelyi dolgozat eredményes megírásával szerezhető meg. Zárthelyi dolgozatonként maximálisan 40 pont, összesen legfeljebb 80 pont szerezhető. Az aláírás megszerzésének feltétele: az évközi zárthelyikből bármilyen eloszlásban legalább 32 pont elérése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A gyakorlati jegy két évközi zárthelyi dolgozat eredménye alapján kerül megállapításra. Zárthelyi dolgozatonként maximálisan 40 pont, összesen legfeljebb 80 pont szerezhető. A gyakorlati jegy értéke az elért pontszám alapján: 0-31 pont: elégtelen (1), 32-41 pont: elégséges (2), 42-51 pont: közepes (3), 52-61 pont: jó (4), 62-80 pont: jeles (5).
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
1. Páczelt I. - Szabó T. - Baksa A.: A végeselem-módszer alapjai , HEFOP jegyzet, 2007.

2. Smith, I.M. - Griffiths, D.V.: Programming the Finite Element Method, 4th Edition , John Wiley & Sons, 2004.

3. Bathe, K.J.: Finite Element Procedures , Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1996. ISBN 0-133-01458-4
Ajánlott irodalom:
1. Fish, J. - Belytschko, T.: A First Course in Finite Elements , John Wiley & Sons, Chichester, 2007. ISBN 0-470-03580-3

2. Chapman S.J.: Fortran 95/2003 for Scientists and Engineers, 3rd Edition , McGraw-Hill, 2004.

3. Portela, A. - Charafi, A.: Finite Elements Using Maple. A Symbolic Programming Approach , Springer-Verlag, 2002.