Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Gépek dinamikája; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Gépek dinamikája
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMET013-B
Tárgyfelelős intézet:
MMI - Műszaki Mechanikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Szirbik Sándor - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEMET003-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
A tananyag elsajátításával a hallgató megismeri a dinamika elveinek és egyenleteinek alkalmazását a mérnöki gyakorlatban előforduló néhány gépészeti feladat és probléma megoldására.
Tudás: Behatóan ismeri a gépészmérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. Értelmezni, jellemezni és modellezni tudja a gépészeti rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát. Alkalmazni tudja a gépészeti termék-, folyamat- és technológiai tervezés kapcsolódó számítási, modellezési elveit és módszereit.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére. Képes műszaki rendszerek és folyamatok alapvető modelljeinek megalkotására.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése a gépészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Nyitott az informatikai eszközök használatára, törekszik a gépészeti szakterülethez tartozó szoftverek megismerésére és alkalmazására, legalább egy ilyen programot készségszinten ismer és kezel. Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását. Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Felelősséget vállal műszaki elemzései, azok alapján megfogalmazott javaslatai és megszülető döntései következményeiért.
Tárgy tematikus leírása:
A dinamika alaptételei. Virtuális munka elv, Lagrange-féle mozgásegyenletek. Lassújárású gépek dinamikája: Wittenbauer-féle alapfeladatok, a forgás egyenletessége, egyenlőtlenségi fok meghatározása. Merev tengelyen forgó merev tárcsa kiegyensúlyozása. Statikus, dinamikus kiegyensúlyozás. Rugalmas tengelyen forgó merev tárcsa kritikus fordulatszáma, Laval-tételek. Pörgettyűhatás figyelembevétele aszimmetrikusan szerelt forgórész esetén. Dugattyús gép kiegyensúlyozása. Többszabadságfokú longitudinális és csavaró rezgőrendszer mozgásegyenlete. Mozgásegyenlet megoldása, sajátérték-feladat, rezgésképek. Sajátrezgések és gerjesztett rezgések vizsgálata. Dinamikai merevségi mátrix. Rezonancia, látszólagos rezonancia, rezgésfojtás.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás két évközi zárthelyi dolgozat eredményes megírásával szerezhető meg. Zárthelyi dolgozatonként maximálisan 40 pont, összesen legfeljebb 80 pont szerezhető. Az aláírás megszerzésének feltétele: az évközi zárthelyikből bármilyen eloszlásban legalább 32 pont elérése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsgajegy írásbeli vizsga alapján kerül megállapításra. A vizsgán a zárthelyi dolgozatból maximálisan 40 pont szerezhető. A vizsgajegy a vizsgán elért pontszám és az évközi teljesítményből származó pontszám (az aláíráshoz szükséges 32 pont feletti pontszám 25%-a) összege alapján: 0-19 pont: elégtelen (1), 20-23 pont: elégséges (2), 24-27 pont: közepes (3), 28-31 pont: jó (4), 32 ponttól: jeles (5).
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
1. Mörk J.: Dinamika IV. , Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.

2. Doughty, S.: Mechanics of Machines , John Wiley & Sons, 1988.

3. Ludvig Gy.: Gépek dinamikája , Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983.
Ajánlott irodalom:
1. Ulbrich, H.: Maschinendynamik , Studienbücher, Taubner, 1996.

2. Inman, D.J.: Engineering Vibrations, 4th Edition , Prentice Hall, 2013. ISBN 978-0-132-87169-3

3. Meirovitch, L.: Principles and Techniques of Vibrations , Prentice Hall, 1997.