Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Rugalmas testek mechanikája; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Rugalmas testek mechanikája
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMET012-B
Tárgyfelelős intézet:
MMI - Műszaki Mechanikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Tóth Balázs - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEMET003-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
A tananyag elsajátításával a hallgató megismeri a legfontosabb rugalmasságtani alapfogalmakat, a mérnöki gyakorlatban alkalmazott rúdmodelleket, valamint a háromdimenziós, a síkbeli és a tengelyszimmetrikus rugalmasságtani feladatok egyenletrendszerét, kezdeti- és peremfeltételeit.
Tudás: Behatóan ismeri a gépészmérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. Értelmezni, jellemezni és modellezni tudja a gépészeti rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát. Alkalmazni tudja a gépészeti termék-, folyamat- és technológiai tervezés kapcsolódó számítási, modellezési elveit és módszereit.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére. Képes műszaki rendszerek és folyamatok alapvető modelljeinek megalkotására.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése a gépészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Nyitott az informatikai eszközök használatára, törekszik a gépészeti szakterülethez tartozó szoftverek megismerésére és alkalmazására, legalább egy ilyen programot készségszinten ismer és kezel. Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását. Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Felelősséget vállal műszaki elemzései, azok alapján megfogalmazott javaslatai és megszülető döntései következményeiért.
Tárgy tematikus leírása:
Rugalmasságtani alapfogalmak. Axiálisan terhelt prizmatikus rúd egyenletrendszere, kezdeti- és peremfeltételek. A Timoshenko-féle rúdmodell egyenletrendszere, kezdeti- és peremfeltételek. Az Euler-Bernoulli-féle rúdmodell egyenletrendszere és kezdeti- és peremfeltételek. Prizmatikus rudak szabad csavarása. A háromdimenziós lineárisan rugalmas test kezdeti/peremérték-feladatának egyenletrendszere. Az elmozdulásmezőre vonatkozó alapegyenlet, kezdeti- és peremfeltételek. A lineárisan rugalmas test alakváltozási energiája. A fajlagos alakváltozási energia és felbontása. Sík-alakváltozási feladatok: alapfeltételezések, egyenletrendszer, peremfeltételek. Sík-feszültségi feladatok: alapfeltételezések, egyenletrendszer. Általánosított sík-feszültségi feladatok. A lineárisan rugalmas test kezdeti/peremérték-feladatának egyenletrendszere hengerkoordináta-rendszerben. Tengelyszimmetrikus sík-rugalmasságtani feladatok.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás két évközi zárthelyi dolgozat eredményes megírásával szerezhető meg. Zárthelyi dolgozatonként maximálisan 40 pont, összesen legfeljebb 80 pont szerezhető. Az aláírás megszerzésének feltétele: az évközi zárthelyikből bármilyen eloszlásban legalább 32 pont elérése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsgajegy írásbeli vizsga alapján kerül megállapításra. A vizsgán a zárthelyi dolgozatból maximálisan 40 pont szerezhető. A vizsgajegy a vizsgán elért pontszám és az évközi teljesítményből származó pontszám (az aláíráshoz szükséges 32 pont feletti pontszám 25%-a) összege alapján: 0-19 pont: elégtelen (1), 20-23 pont: elégséges (2), 24-27 pont: közepes (3), 28-31 pont: jó (4), 32 ponttól: jeles (5).
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
1. Béda Gy. - Kozák I.: Rugalmas testek mechanikája , Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987.

2. Kozák I.: Szilárdságtan III. , Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.

3. Bower, A.F.: Applied Solid Mechanics , CRC Press, 2009.
Ajánlott irodalom:
1. Fung, Y.C. - Tong, P.: Classical and Computational Solid Mechanics , World Scientific Publishing, 2001.

2. Malvern, L.E.: Introduction to the Mechanics of a Continuous Medium , Prentice Hall, 1969.

3. Bathe, K.J.: Finite Element Procedures , Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1996. ISBN 0-133-01458-4