Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Lineáris algebra; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Lineáris algebra
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMAN113-B
Tárgyfelelős intézet:
MAT - Matematikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Veres Laura - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Alapvető algebrai és lineáris algebrai ismeretek elsajátítása: Komplex számokkal, polinomokkal, mátrixokkal , n-dimenziós vektorokkal, lineáris egyenletrendszerekkel kapcsolatos műveletek és alapvető kompetenciák elsajátítása, más matematikai tárgyak megalapozása


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.
Képesség: A műszaki szakterületen felmerülő rutinfeladatok megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Képes műszaki-gazdasági dokumentációk megértésére, feldolgozására.
Attitűd: Átfogó rendszerszemlélettel rendelkezik.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes a termelő és szolgáltató vállalkozások műszaki-gazdasági jellegű, valamint humán folyamataival kapcsolatos menedzselési feladatok ellátására.
Tárgy tematikus leírása:

A 3-dimenziós valós vektortér, vektoralgebra, egyenes és sík egyenletei, vektorterek, lineáris függőség, függetlenség, bázis, dimenzió. Komplex számok, művelet komplex számokkal algebrai és trigonometrikus alakban. Polinomok, műveletek, gyöktényezős alak, Mátrixok, mátrix műveletek, mátrix rangja, determináns, mátrix inverze, bázistranszformáció, homogén és inhomogén lineáris egyenletrendszerek, megoldhatóság, megoldási módszerek, lineáris leképezések, karakterisztikus polinom, sajátvektor, sajátérték.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
2 db zárthelyi dolgozat.
Az aláírás megszerzésének a feltétele a félévközi két 50 perces zárthelyi mindegyikének eredményes (legalább 50%-os) teljesítése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1 db zárthelyi dolgozat.
Az aláírás megszerzésének a feltétele a félévközi 50 perces zárthelyi eredményes (legalább 50%-os) teljesítése.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsga 100 perces írásbeli dolgozatból áll, amely gyakorlati és elméleti kérdéseket is tartalmaz.
Az írásbeli dolgozat értékelése :
0-49%: elégtelen (1)
50-61%: elégséges (2)
62-73%: közepes (3)
74-85%: jó(4)
86-100%: jeles (5)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A vizsga 100 perces írásbeli dolgozatból áll, amely gyakorlati és elméleti kérdéseket is tartalmaz.
Az írásbeli dolgozat értékelése :
0-49%: elégtelen (1)
50-61%: elégséges (2)
62-73%: közepes (3)
74-85%: jó(4)
86-100%: jeles (5)
Kötelező irodalom:

1. Dr. Szarka Zoltán-Dr. Raisz Péterné Dr. Matematika I (egyetemi tankönyv)
2. Obádovics J. Gyula: Lineáris Algebra példákkal
3. Gilbert Strang: Introduction to Linear Algebra
4. Dr. Szarka Zoltán- Dr. Kovács Béla: Matematika I (egyetemi tankönyv)
5.

Ajánlott irodalom:

1. Szendrei Ágnes: Diszkrét matematika
2.Freud Róbert: Lineáris Algebra
3.
4.
5.