Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Képlékenyalakítás; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Képlékenyalakítás
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMTT003-B
Levelező: GEMTT003-BL
Tárgyfelelős intézet:
ATI - Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Lukács Zsolt - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Kovács Péter, egyetemi docens
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:GEMTT001-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 12
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tárgy alapvető célkitűzése megismertetni a gépészmérnöki BSc. alapszakon oktatott hallgatókkal a képlékenyalakítás anyagszerkezettani hátterét és a legjelegzetesebb képlékenyalakítási eljárások technológiai tervezésének lépéseit.


Tudás: Átfogóan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor.
Attitűd: Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
Autonomia és felelősség: Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
Tárgy tematikus leírása:

A képlékenyalakítás anyagtudományi háttere. Vágási eljárások tervezése. Elrendezési tervek, sávterv készítés, technológiai adatok meghatározása. Vágószerszámok. Hajlítási technológia és jellemzőinek tervezése, hajlító szerszámok. Mélyhúzási technológia tervezése. Teríték számítása, húzások száma, hőkezelések helye, húzószerszámok. Sorozatszerszámokkal való gyártás folyamata, tervezésük. A hidegfolyatás, a hidegzömítés technológiai folyamata, technológiai tervezésük lépései. A kovácsolási technológiák jellemzői, kovácsdarabok tervezési elvei. Alakító gépek. A gépkiválasztás elvei.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás megszerzésének feltétele a kötelezően megszabott (6db.) gyakorlati óra teljesítése és 1 darab zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. A zárthelyi értékelési módja: pontozással: 50%-tól: elégséges; 80% felett: jeles. A zárthelyi sikertelensége esetén pótzárthelyit íratunk, aminek értékelése megegyezik a zárthelyi értékelésével.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás feltétele önálló egyedi házi feladat elkészítése a megadott felkészülési anyagok és a mintafeladatok felhasználásával.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Írásbeli dolgozat megírása, amelynek értékelése pontozással történik. A zárthelyi értékelési módja: 50%-tól: elégséges; 80% felett: jeles. Ezt követően a legalább elégséges szintű vizsgazárthelyit író hallgatóknak kötelező szóbeli vizsga után alakul ki a végső érdemjegy 1-5-ig osztályozva.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

Írásbeli dolgozat megírása, amelynek értékelése pontozással történik. A zárthelyi értékelési módja: 50%-tól: elégséges; 80% felett: jeles. Ezt követően a legalább elégséges szintű vizsgazárthelyit író hallgatóknak kötelező szóbeli vizsga után alakul ki a végső érdemjegy 1-5-ig osztályozva.

Kötelező irodalom:

1.Gál, G., Kiss, A., Sárvári, J., Tisza, M.: Képlékeny hidegalakítás, Tankönyvkiadó, Budapest, 2004. p. 1-316.
2. Miklós Tisza: Metal Forming, University of Miskolc, 1996. p. 1-205.

Ajánlott irodalom:

1. Kaliszki S.: Képlékenységtan, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976.
2. Gillemot, L., Ziaja, Gy.: Fémek képlékenyalakítása, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
3. Lange, K.: Metal Forming, McMillan Co. New York, 1983.