Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Operációkutatás; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Operációkutatás
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMAK115M
Levelező: GEMAK115ML
Tárgyfelelős intézet:
MAT - Matematikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Körei Attila - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A logisztikai mérnöki mesterszak elméleti alapozása. Optimalizálási modellek és eljárások megismerése. Algoritmusok fejlesztése, tesztelése, használata.
Tudás: Ismeri a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.
Képesség: Műszaki szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
Attitűd: Törekszik a széles körű, átfogó műveltség elsajátítására.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak megoldása során kezdeményezően lép fel, továbbá önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket.
Tárgy tematikus leírása:
Bevezető operációkutatási modellek. A lineáris programozás megoldási módszerei. A lineáris programozás dualitási problémaköre. Árnyékár, érzékenységvizsgálat. Hiperbolikus programozás. Egészértékű programozás és speciális egészértékű programozási feladatok. Szállítási és hozzárendelési feladat. Nemlineáris optimalizálás, feltételes szélsőértékszámítás, KKT-feltételek.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
2db zárthelyi, mindkettőn legalább 50 %-os eredmény elérése
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A zárthelyik összesített eredménye alapján: 50-61%:elégséges; 62-73%: közepes; 74-85%: jó; 85-100%: jeles.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
1. Nagy T: Operációkutatás, Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998
2. L. R. Foulds: Optimization Techniques, Springer Verlag, 1981
3.
4.
5.
Ajánlott irodalom:
1. Operation research by Tommi Sottinen: http://lipas.uwasa.fi/~tsottine/lecture_notes/or.pdf
2. Galántai A: Optimalizálási módszerek, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2004
3. Házy A: Nemlineáris optimalizálás, Miskolci Egyetem, (elektronikus jegyzet)
4.
5.