Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Numerikus módszerek, optimálási eljárások; MSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Numerikus módszerek, optimálási eljárások
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMAK622M
Tárgyfelelős intézet:
MAT - Matematikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Körei Attila - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Nagy Noémi, egyetemi tanársegéd
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
Az energetikus mesterszak elméleti alapozása. Numerikus analízisbeli ismeretek kiterjesztése. Optimalizálási modellek és eljárások megismerése. Algoritmusok fejlesztése, tesztelése, használata.
Tudás: Ismeri a kutatáshoz, a tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.
Képesség: Képes a kreatív problémakezelésre, az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra és elkötelezettségre a sokszínűség és az értékalapúság mellett.
Attitűd: Nyitottan áll a szakmai fejlődést szolgáló továbbképzésekhez.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására.
Tárgy tematikus leírása:
Legkisebb négyzetek módszere és alkalmazásai. Nemlineáris egyenletek és egyenletrendszerek közelítő megoldása. Differenciálegyenletek és egyenletrendszerek közelítő megoldása. Fejezetek a lineáris programozás témaköréből. Feltételes szélsőértékszámítási feladatok. Nemlineáris optimalizálás.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db zárthelyi, legalább 50 %-os eredmény elérése
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsgadolgozat 40 pontos, értékelése: 0-19: elégtelen; 20-24: elégséges; 25-29: közepes; 30-34:jó; 35-40: jeles.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
1. W. Cheney, D. Kincaid: Numerical Mathematics and Computing, Brooks Cole, 2012
2. L. R. Foulds: Optimization Techniques, Springer Verlag, 1981
3. Faragó I, Horváth R: Numerikus módszerek, BME, 2013 (elektronikus jegyzet)
4.
5.
Ajánlott irodalom:
1. Galántai A., Jeney A.: Numerikus módszerek, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2002
2. Operation research by Tommi Sottinen: http://lipas.uwasa.fi/~tsottine/lecture_notes/or.pdf
3.
4.
5.