Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Bevezetés a TEX-be; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Bevezetés a TEX-be
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMAK254-B
Tárgyfelelős intézet:
MAT - Matematikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:GEIAL311-B
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 3
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
A matematikában és az informatikában általánosan használt szövegformázási és készítési alapok megismerése. Olyan programozási nyelv elsajátítása, melynek segítségével professzionális (nyomdai minőségben) módon készíthetjük el nemcsak a dokumentumainkat, hanem minden ehhez kapcsolódó egyéb objektumot is. Pl. fóliasorozat, ábrák és képek szerkesztése stb.
Tudás: Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és eljárásokat. Az érintett területek: analízis (kalkulus), numerikus analízis, diszkrét matematika, lineáris algebra, operációkutatás, valószínűségszámítás és statisztika, logikai alapok, számításelmélet, algoritmusok tervezése és elemzése, automaták és formális nyelvek, mesterséges intelligencia alapjai. Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: a programozás módszertani alapjai, programozási nyelvek, fordítóprogramok, alkalmazások fejlesztése, programozási környezet; számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok, osztott rendszerek, az adatbázisok elméleti alapjai. Ismeri az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, működtetési és irányítási folyamatainak alapvető feladatmegoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen - választott specializációjának megfelelően - a következő területeken: programozási technológia, adatbázisok felépítése és menedzselése, vállalati információs rendszerek felépítése és menedzselése, internet eszközök és szolgáltatások fejlesztése, térinformatikai rendszerek fejlesztése, osztott rendszerek felépítése, menedzselése, információbiztonság, logika informatikai alkalmazásai. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a rendszertervezés alapjai és a projektmenedzsment módszertanok területén.
Képesség: Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket alkalmazni informatikai szakterületen. Képes az informatika formális modelljeinek alkalmazására. Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni algoritmusok tervezésére, elemzésére és implementálására a legfontosabb programozási paradigmák figyelembe vételével. Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni meglévő rendszertervek értelmezése és szoftverfejlesztési módszertanok és technológiák alkalmazása során, különös tekintettel a projekt munkában történő szoftverfejlesztésre, dokumentálásra, tesztelésre, kódminőség ellenőrzésre, validálásra. Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni mesterséges intelligencia technikák, eszközök használata során. Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni osztott rendszerek használata során.
Attitűd: Nyitott a képesítésével, szakterületével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlődés és innováció megismerésére és befogadására. Fontosnak tartja az informatikai szakmai eredmények közvetítését szakmai és nem szakmai körök számára. Elfogadja az informatikai szakma munka- és szervezeti kultúra szabályait, etikai elveit. Törekszik más szakterületek szakembereivel való együttműködésre. Munkája során figyelembe veszi az informatikai szakterület jogi előírásait.
Autonomia és felelősség: Felelősséget vállal szakmai tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:
Bevezetés, ismerkedés a szövegszerkesztő rendszerekkel . A TeX filozófiája. Tipográfiai alapfogalmak. Az első ismerkedés, az első dokumentum, szintaktika. A dokumentum formázása, kontrollsorozatok. Szöveg formázása, igazítása és karakterkészletek. Táblázatok. Formai elemek. Matematikai mód. Saját kontrollsorozat és operátorok készítése. Hivatkozások. Grafikai csomagok használata. Miktex, Winedit. Hibaüzenetek. A LATEX alapjai. Fóliakészítési lehetőségek pdf-ben, dinamikus hatások.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
2 db beadandó feladat elkészítése
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Ha a beadandó feladat hibátlan (azaz nem tér el a kiadott szövegtől), akkor jeles (5). Minden egyes elméleti hiba, tévedés egy jegy levonását eredményezi. Súlyos hiba pl. a formázások vagy illesztések nem betartása, oldalszám vagy fejléc hiánya. 4 súlyos hiba esetén elégtelen (1) az érdemjegy. Mindkét beadandónak legalább elégségesnek kell lennie, ellenkező esetben javítani kell. A két jegy számtani átlaga lesz a végső gyakorlati jegy.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
1. Wettl Ferenc-Mayer Gyula-Szabó Péter: LaTeX kézikönyv, Panem Kiadó, 2004.
2. M. D .Spivak: The Joy of TeX, AMS, 1990.
3. Bujdosó Gyöngyi, Fazekas Attila: TeX kezdőlépések, Tertia Kiadó, Budapest, 1996.
4. Fadgyas Tibor, Miklós Dezső: MaTeX, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988.
5. Leslie Lamport: LaTeX: A Document Preparation System, Addison-Wesley Publishing Company, 1994.
Ajánlott irodalom: