Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Optimalizálás; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Optimalizálás
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMAK541-B
Levelező: GEMAK541-BL
Tárgyfelelős intézet:
MAT - Matematikai Intézet
Tantárgyelem: S_V1
Tárgyfelelős: Dr. Körei Attila - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEMAK631-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A matematikai alapok elméleti és gyakorlati kiterjesztése. Optimalizálási feladatok modelljeinek felállítása, vizsgálata. A problémák megoldására szolgáló algoritmusok fejlesztése, tesztelése.
Tudás: Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
Képesség: Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére. A megszerzett informatikai ismereteket képes a szakterületén adódó feladatok megoldásában alkalmazni.
Attitűd: Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
Autonomia és felelősség: Felelősséget vállal műszaki elemzései, azok alapján megfogalmazott javaslatai és megszülető döntései következményeiért.
Tárgy tematikus leírása:
Bevezető operációkutatási modellek. Történeti áttekintés. A lineáris programozás megoldási módszerei. A lineáris programozás dualitási problémaköre. Árnyékár, érzékenységvizsgálat. Hiperbolikus programozás. Egészértékű programozás. Szállítási és hozzárendelési feladat. Nemlineáris optimalizálás, feltételes szélsőértékszámítás, KKT-feltételek. Optimalizálási feladatok megoldása Excellel.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
2db zárthelyi, mindkettőn legalább 50 %-os eredmény elérése
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
2db zárthelyi, mindkettőn legalább 50 %-os eredmény elérése
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsgadolgozat 40 pontos, értékelése: 0-19: elégtelen; 20-24: elégséges; 25-29: közepes; 30-34:jó; 35-40: jeles.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A vizsgadolgozat 40 pontos, értékelése: 0-19: elégtelen; 20-24: elégséges; 25-29: közepes; 30-34:jó; 35-40: jeles.
Kötelező irodalom:
1. Nagy T: Operációkutatás, Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998
2. L. R. Foulds: Optimization Techniques, Springer Verlag, 1981
3.
4.
5.
Ajánlott irodalom:
1. Operation research by Tommi Sottinen: http://lipas.uwasa.fi/~tsottine/lecture_notes/or.pdf
2. Galántai A: Optimalizálási módszerek, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2004
3. Házy A: Nemlineáris optimalizálás, Miskolci Egyetem, (elektronikus jegyzet)
4.
5.