Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Differenciálegyenletek és numerikus módszerei; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Differenciálegyenletek és numerikus módszerei
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMAK652-B
Tárgyfelelős intézet:
MAT - Matematikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Körei Attila - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEMAK631-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 14
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
A matematikai alapok elméleti kiterjesztése, modellek és algoritmusok fejlesztése, használata. MATLAB alapok megismertetése.
Tudás: Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre.
Attitűd: Munkája során a vonatkozó biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési követelményrendszereket betartja és betartatja.
Autonomia és felelősség: Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A félévvégi aláírás feltétele: A 7. ill. a 13. héten egy-egy elégséges szintű zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi időtartama 100 perc (4 feladat számítógép használatával) és a megoldási szint elégséges, ha legalább egy feladat teljes megoldását tartalmazza és legalább 50% teljesítése. Ha nem sikerül, akkor pótlás az utolsó héten a megfelelő tananyagrészekből.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
A félévvégi aláírás feltétele: A 7. ill. a 13. héten egy-egy elégséges szintű zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi időtartama 100 perc (4 feladat számítógép használatával) és a megoldási szint elégséges, ha legalább egy feladat teljes megoldását tartalmazza és legalább 50% teljesítése. Ha nem sikerül, akkor pótlás az utolsó héten a megfelelő tananyagrészekből.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A kollokvium írásbeli. Kérdezhető elméleti és gyakorlati tananyag, ami az órákon elhangzott. Az írásbeli vizsgán (időtartam 90 perc) 8 elméleti kérdés (1-1 pont) és 4 feladat (2-2 pont) van. Kiértékelés: 0-5 pont (elégtelen), 6-7 pont (elégséges), 8-9 pont (közepes), 10-11 pont (jó), 12-16 pont (jeles), ha az elméleti kérdésekből legalább 4, a feladatokból pedig legalább 2 pontja van, egyébként elégtelen.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A kollokvium írásbeli. Kérdezhető elméleti és gyakorlati tananyag, ami az órákon elhangzott. Az írásbeli vizsgán (időtartam 90 perc) 8 elméleti kérdés (1-1 pont) és 4 feladat (2-2 pont) van. Kiértékelés: 0-5 pont (elégtelen), 6-7 pont (elégséges), 8-9 pont (közepes), 10-11 pont (jó), 12-16 pont (jeles), ha az elméleti kérdésekből legalább 4, a feladatokból pedig legalább 2 pontja van, egyébként elégtelen.
Kötelező irodalom:
1. Galántai A., Jeney A.: Numerikus módszerek, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2002.
2. E.Süli, D.F. Mayers: An Introduction to Numerical Analysis, Cambridge University Press, 2003.
Ajánlott irodalom:
1. Faragó István: Numerikus modellezés és közönséges differenciálegyenletek numerikus módszerei, elektronikus jegyzet.
2. Ueberhuber, C.W.: Numerical Computation 1-2 (Methods, Software, and Analysis), Springer, 1997.
3. Stoyan, G., Takó G.: Numerikus módszerek 1-3, ELTE-Typotex, 1993, 1995, 1997
4. Ralston, A.: Bevezetés a numerikus analízisbe, Műszaki Könyvkiadó, 1969.