Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Geometriai formatervezés; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Geometriai formatervezés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEAGT106-B
Tárgyfelelős intézet:
MAT - Matematikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Óváriné Dr. habil. Balajti Zsuzsanna - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): -
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Geometriai fogalmak, összefüggések és eljárások ismerete a mérnöki feladatok szabatos geometriai megfogalmazásához a tervezés folyamatában, valamint rendszerbe foglalása az innovációhoz szükséges konstruktív geometriai fejlesztéséhez, illetve a mindezeket dokumentáló szerkesztőmunka fejlesztése


Tudás: Ismeri a terméktervezői szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természettudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
Képesség: Képes a termékkoncepciók, vázlatok rajzi prezentálására hagyományos kézi technikákkal.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése az ipari termék- és formatervező mérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
Autonomia és felelősség: Felkészült az innovációs és terméktervezési folyamatok koordinálására.
Tárgy tematikus leírása:

A Monge-féle ábrázolás, mint mérethű mérnöki kommunikáció. A tér alapelemeinek ábrázolása és rekonstrukciója. A geometriai alapelemek kölcsönös helyzete, illeszkedése, párhuzamossága, metszése, helyzetgeometriai feladatok. Képsíktranszformáció, sík és egyenes céltranszformációja és alkalmazásai. Merőleges térelemek definiálása, a merőlgesség képi feltételei. Síknak képsíkkal párhuzamos helyzetbe forgatása. Metrikus feladatok. Poliéderek ábrázolása, döfésük egyenessel, metszésük síkkal, áthatásaik szerkesztése mérethű modell készítésével. Kör és körtárcsa ábrázolása. Gömb, forgáshenger és forgáskúp ábrázolása, döfésük egyenessel, metszésük síkkal modell készítésével. Kúpszeletek affin és centrális kollineációs kapcsolatai. Gömb, kúp és henger áthatásainak szerkesztése. Alakgeometriai feladatok. Mozgásgörbék származtatása, evolvens, ciklois, csavarvonal. Csavarfelületek és alkalmazásaik. A szerszámgeometria alapjai, axoidok.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
2db zárthelyi dolgozat, 6db rajzfeladat.
Az aláírás feltétele: mindkét zárthelyi dolgozat esetében legalább 50%-os teljesítmény és mindegyik rajzfeladatnál a megoldásban alapvető tartalmi hibák nincsenek és esztétikailag is elfogadhatóak.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A hallgató a félévközi munkájára osztályzatot kap, mely a zárthelyi dolgozatokra és rajzfeladatokra kapott osztályzatok átlaga. Ez az osztályzat 1/3 súllyal beszámít a vizsgajegybe. A vizsgára kapott osztályzat a vizsgán nyújtott írásbeli és szóbeli teljesítmény alapján kerül megállapításra:
0 - 49% : 1
50 - 64% : 2
65 - 79% : 3
80 - 89% : 4
90 - 100% : 5
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Geiger János: Ábrázoló geometria, Jegyzet, http://193.6.8.43/segedlet/dokumentumok/Geiger_Abrazolo_jegyzet_2015.pdf
2. Bancsik Zsolt, Juhász Imre, Lajos Sándor: Ábrázoló geometria szemléletesen, elektronikus könyv, 2007. http://193.6.8.43/segedlet/dokumentumok/Abrazolo_geometria_szemleletesen.php
3. Pottmann, H., Asperl, A., Hofer, M., Kilian, A.: Architectural geometry, Bentley Institute Press, 2010.

Ajánlott irodalom:

1. Geiger János: Ábrázoló geometria feladatgyűjtemény 2012. http://193.6.8.43/segedlet/dokumentumok/AGFGY/AGFGY.php
2. Petrich Géza: Ábrázoló geometria,Tankönyvkiadó, Budapest, 1973.
3. Kathryn Holliday-Darr:Applied Descriptive Geometry, Delmar, 1998