Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

CAD alapjai; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
CAD alapjai
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEAGT121-B
Tárgyfelelős intézet:
MAT - Matematikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Lajos Sándor - mesteroktató
Közreműködő oktató(k): Óváriné Dr. habil. Balajti Zsuzsanna, egyetemi docens
Szilvásiné dr. Rozgonyi Erika, egyetemi docens
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:GEAGT101-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 1
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tárgy célja a CAD rendszerek geometriai és részben grafikai hátterének, valamint az alkalmazott alapvető test és felületmodellezési módszerek megismerése. Alapvető tervezői munka elvégzéséhez szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása egy konkrét parametrikus modellező rendszerrel.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri az energetikai szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
Képesség: A megszerzett informatikai ismereteket képes a szakterületén adódó feladatok megoldásában alkalmazni. Képes az energetikai műszaki-technológiai rendszerek és folyamatok alapvető modelljeinek megalkotására.
Attitűd: Nyitott az informatikai eszközök használatára, törekszik az energetikai szakterülethez tartozó tervező és döntéstámogató szakértői rendszerek megismerésére és alkalmazására.
Autonomia és felelősség: Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
Tárgy tematikus leírása:

A CAD rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak. A CAD rendszerek felépítése, hardver- és szoftverkomponensei, alapfunkciói. Számítógépes rajzolórendszerek. Geometriai modellező rendszerek. Drótváz-, felület- és testmodellek. Modellek szemléltetése, láthatósági algoritmusok, megvilágítás, árnyalás, fotorealisztikus megjelenítés. Parametrikus és direkt tervezőrendszerek. Gyorsprototípus előállítási módszerek. Parametrikus tervezőrendszer használata. Alkatrészek testmodeljeinek létrehozása. Összeállítások készítése. Műszaki rajzok létrehozása alkatrészekről és összeállításokról.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db zárthelyi dolgozat, 1db ellenőrző rajzfeladat. Az aláírás feltétele: a zárthelyi dolgozat és az ellenőrző rajzfeladat esetében legalább 50%-os teljesítmény.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozatra és az ellenőrző rajzfeladatra kapott osztályzat átlaga. Az értékelés mindkét esetben:
0 - 49% : 1
50 - 64% : 2
65 - 79% : 3
80 - 89% : 4
90 - 100% : 5
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Horváth Imre - Juhász Imre: Számítógéppel segített gépészeti tervezés 1., Műszaki Könyvkiadó, 1996.
2. Lajos Sándor: 3D-s modellek, elektronikus példatár, http://193.6.8.43/segedlet/dokumentumok/3D-s modellek.pdf
3. Lee, Kunwoo: Principles of CAD/CAM/CAE Systems, Addison-Wesley 1999.

Ajánlott irodalom:

1. Lajos Sándor: 2D-s vázlatok, elektronikus példatár, http://193.6.8.43/segedlet/dokumentumok/2D-s vázlatok.pdf
2. Juhász Imre, Lajos Sándor: Számítógépi grafika, http://193.6.8.43/segedlet/dokumentumok/TISZK/Szamitogepi_grafika.php
3. Creo Parametric Primer,
https://www.ptc.com/-/media/Files/PDFs/Academic/Primer_Creo_2.ashx?la=en