Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Diplomatervezés II.; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Diplomatervezés II.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEALT169M
Levelező: GEALT169ML
Tárgyfelelős intézet:
LOG - Logisztikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Tamás Péter - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Bálint Richárd, mesteroktató
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:GEALT168M
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 10
Gyakorlat (levelező): 46
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 15Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A kurzus során a hallgató a különböző logisztikai témájú tantárgyakban tanultakat komplex módon alkalmazva kell, hogy a Diplomatervezés I. c. tantárgy keretében elkezdett, konkrét gyakorlati feladatot minden részletében tovább finomítsa és befejezze az intézeti tervezésvezető és az intézeti/ipari konzulens szakmai felügyelete mellett. Ennek révén a hallgató begyakorolhatja az önálló mérnöki munka azon lépéseit és módszereit, amelyek logisztikai területen a gyakorlati probléma-megoldás, a mérnöki tervezés alapkészségeivel ruházzák fel.


Tudás: Ismeri és érti a logisztikai mérnöki szakmához kötött természettudományos, valamint műszaki elméletet és gyakorlatot. Ismeri és érti a logisztikai területen alkalmazott megoldások tulajdonságait, alkalmazási területeit. Ismeri és érti a logisztikai területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti eljárásokat és gyakorlatokat. Ismeri és értő módon alkalmazza a logisztikai területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat. Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció logisztikai szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit. Ismeri a logisztikai rendszerek és folyamatok modellezéséhez, tervezéséhez, megvalósításához, és irányításához szükséges eljárásokat. Ismeri a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat. Ismeri a vezetéshez kapcsolódó szervezési eszközöket és módszereket, a szakmagyakorláshoz szükséges jogszabályokat.
Képesség: Műszaki szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Képes logisztikai területen alkalmazott módszerek vizsgálatára és elemzésére, a vizsgálati eredmények értékelésére és dokumentálására. Képes a logisztikai rendszerek és folyamatok megvalósítása során gyűjtött információk feldolgozására és rendszerezésére, elemzésére, következtetések levonására. Képes a logisztikai rendszerek és az azokat alkotó folyamatok összefüggéseinek, hatásmechanizmusainak felismerésére, ezek rendszerszemléletű értékelésére, kezelésére. Képes a logisztika témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre. Képes integrált ismeretek alkalmazására a logisztikai folyamatok, a folyamatokat megvalósító járművek és mobil gépek, a folyamatelmélet, az ipari termelési folyamatok, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika szakterületeiről. Képes a logisztika területén kreatív problémakezelésre és összetett feladatok rugalmas megoldására. Képes rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek globális tervezésére. Képes a műszaki, gazdasági, környezeti, és humán erőforrások felhasználásának komplex tervezésére és menedzselésére. Képes a logisztikai rendszerek és folyamatok tervezésében, szervezésében és megvalósításában használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására és azok továbbfejlesztésére. Képes a választott szakiránytól függően állapotfelmérések elvégzésére, ezek alapján értékelés és javaslat kidolgozására, komplex logisztikai, szállítási rendszerek fejlesztésére, felső szintű tervezésére, szervezésére és irányítására. Képes a logisztikai rendszerek, technológiák és folyamatok minőségbiztosítására, méréstechnikai és folyamatszabályozási feladatatok megoldására. Képes a kreatív problémakezelésre és összetett feladatok rugalmas megoldására. Kellő gyakorlat után képes vezetői feladatok ellátására.
Attitűd: Nyitott és fogékony a logisztika szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Felvállalja a műszaki szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet. Törekszik a logisztikával összefüggő új módszerek és eszközök fejlesztésében való közreműködésre. Hivatástudata elmélyült. Törekszik a munka- és szervezeti kultúra etikai elveinek, a minőségi követelményeknek betartására és betartatására. Törekszik a logisztika területén a fenntarthatóság, a környezettudatosság, az egészségvédelem és az energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére. Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végezze. Törekszik arra, hogy mind saját, mind munkatársai tudását folyamatos ön- és továbbképzéssel fejlessze. Törekszik a széles körű, átfogó műveltség elsajátítására. Elkötelezett a sokszínűség és az értékalapúság mellett.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak megoldása során kezdeményezően lép fel, továbbá önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket. Döntéseit körültekintően, más (elsősorban jogi, közgazdasági, energetikai és környezetvédelmi) szakterületek képviselőivel konzultálva, önállóan hozza meg, teljes felelősségvállalással. Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság, az egészségvédelem és környezettudatosság terén. Döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elveire és alkalmazásukra, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira. Felelősséget vállal beosztottjai tevékenységéért és munkájáért, valamint az irányítása alatt zajló folyamatokért.
Tárgy tematikus leírása:

A Diplomatervezés II. c. tantárgy keretében a hallgató feladata a Diplomatervezés I. c. tantárgy teljesítése során elért eredmények (vizsgált logisztikai részterületen nagyvonalú fejlesztési koncepció megfogalmazása és kidolgozásának elkezdése) fokozatos részletezése, pontosítása a diplomaterv-kiírás tárgykörének, illetve részfeladatainak megfelelően. A korábban megfogalmazott fejlesztési koncepció részletes kidolgozása a szakmai irányítók által pontosított fejlesztési célok figyelembe vételével. Ennek során fejlesztési javaslatok, lehetséges rendszerváltozatok feltárása és kidolgozása (felépítés, működtetés), majd elemző összehasonlítása és értékelése a megfogalmazott célok alapján, alkalmazva a tanulmányok során megismert matematikai módszereket, optimalizáló eljárásokat, szoftvereket. A feladat kidolgozása során manuális és számítógéppel támogatott technikák alkalmazása. A tárgy keretében elkészítendő, félév végi „Diplomaterv” írásos beadvány önálló kidolgozását az intézeti tervezésvezető és az intézeti/ipari konzulens felügyeli, illetve segíti, a kapcsolódó feladatokat a tárgyfelelős koordinálja. További tartalmi és formai elemeket a "Módszertani tájékoztató" szabályoz, heti bontású ütemezés nincs.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás és eredményes gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a - tartalmi és formai követelményeknek megfelelő - félév végi "Diplomaterv" beadvány elkészítése és határidőre beadása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás és eredményes gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a - tartalmi és formai követelményeknek megfelelő - félév végi "Diplomaterv" beadvány elkészítése és határidőre beadása.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Az eredményes gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a - tartalmi és formai követelményeknek megfelelő - félév végi "Diplomaterv" beadvány elkészítése és határidőre beadása. A gyakorlati jegyet a félév végi "Diplomaterv" beadvány tartalmi és formai értékelése alapján az intézeti tervezésvezető határozza meg.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

Az eredményes gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a - tartalmi és formai követelményeknek megfelelő - félév végi "Diplomaterv" beadvány elkészítése és határidőre beadása. A gyakorlati jegyet a félév végi "Diplomaterv" beadvány tartalmi és formai értékelése alapján az intézeti tervezésvezető határozza meg.

Kötelező irodalom:

1. Cselényi J., Illés B. szerk.: Anyagáramlási rendszerek tervezése és irányítása I., Miskolci Egyetemi Kiadó, ISBN 963 661 672 8, Miskolc-Egyetemváros, 2006.
2. Prezenszki J.: Logisztika II., BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 2004.
3. Rushton, A., Croucer, P., Baker, P.: The handbook of logistics and distribution management, 3rd edition, Kogan Page Limited, ISBN 9780749446697, 2006.

Ajánlott irodalom:

1. Cselényi J., Illés B. szerk.: Logisztikai rendszerek I., Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc-Egyetemváros, 2004.
2. Prezenszki J.: Logisztika I., BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 2004.
3. Langford, J.: Logistics principles and applications, Sole Press, ISBN-10: 0-07-147224-X, 2007.
4. Szegedi Z., Prezenszki J.: Logisztika-menedzsment, Kossuth Kiadó, ISBN 97896309-8877-3, Budapest, 2008.