Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Globális logisztika; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Globális logisztika
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEALT149M
Levelező: GEALT149ML
Tárgyfelelős intézet:
LOG - Logisztikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Bányainé dr. Tóth Ágota - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Kota László, adjunktus;
Veres Péter, tanársegéd
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:GEALT147M
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A kurzus során a hallgatók megismertetése a világgazdaság globális fejlődésének trendjeivel, az ezzel összefüggő logisztikai rendszerekben való jártasság elsajátítása. A kurzus keretében a hallgatók megismerik a multinacionális cégek szervezeteit, a nemzetközi ellátási láncok működtetését és irányítási rendszereit. A tárgy keretében elsajátíthatók a nemzetközi közúti, vasúti, vízi és légi szállító rendszerek sajátosságai, a nemzetközi logisztikai központok kialakításai. A hallgatók mélyebb ismereteket szereznek a globális rendszerek környezetre gyakorolt hatásairól, ezek szabályozásának nemzetközi vonatkozásairól.


Tudás: Ismeri és érti a logisztikai területen alkalmazott megoldások tulajdonságait, alkalmazási területeit. Ismeri a vezetéshez kapcsolódó szervezési eszközöket és módszereket, a szakmagyakorláshoz szükséges jogszabályokat.
Képesség: Műszaki szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Képes a logisztikai rendszerek és az azokat alkotó folyamatok összefüggéseinek, hatásmechanizmusainak felismerésére, ezek rendszerszemléletű értékelésére, kezelésére. Képes integrált ismeretek alkalmazására a logisztikai folyamatok, a folyamatokat megvalósító járművek és mobil gépek, a folyamatelmélet, az ipari termelési folyamatok, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika szakterületeiről. Képes rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek globális tervezésére. Képes a logisztikai rendszerek és folyamatok tervezésében, szervezésében és megvalósításában használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására és azok továbbfejlesztésére.
Attitűd: Felvállalja a műszaki szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet. Törekszik a logisztika területén a fenntarthatóság, a környezettudatosság, az egészségvédelem és az energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére. Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végezze. Törekszik a széles körű, átfogó műveltség elsajátítására.
Autonomia és felelősség: Döntéseit körültekintően, más (elsősorban jogi, közgazdasági, energetikai és környezetvédelmi) szakterületek képviselőivel konzultálva, önállóan hozza meg, teljes felelősségvállalással. Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság, az egészségvédelem és környezettudatosság terén. Döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elveire és alkalmazásukra, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.
Tárgy tematikus leírása:

Globalizált világban jelentkező logisztikai kihívások. Globális logisztika fogalma, feltételei, hatásai. Késleltetett gyártás, összeszerelés, csomagolás. Késleltetett összeszerelés gazdasági vizsgálata. Globalizált beszerzés és elosztás a logisztikában. A globalizált termelés ellátási/elosztási lánc logisztikai jellemzői. Egységrakományképzés, szállítástechnika, csomagolás tervezési módszerei a globális logisztikában. Logisztikai lánc tervezése és szervezése. Metalogisztikai rendszerek. A logisztikai lánc hálózatrendszere az EU-ban, a logisztikával kapcsolatos EU harmonizációs kérdések. Elektronikus kereskedelem alkalmazásának hatása a globális logisztikai rendszerre. Logisztikai központok, virtuális logisztikai vállalatok hálózatba való kapcsolása. Közúti, vasúti, vízi, légi szállítás a globális logisztikában. Kombinált szállítási rendszerek. A nemzetközi szállítások környezetvédelmi harmonizációja.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás megszerzésének feltétele a félév végi zárthelyi dolgozatnál szerezhető maximális pontszám legalább 50%-ának elérése és a félév során tartott órák legalább 60%-ának látogatása (HKR 50. § (5)).

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás megszerzésének feltétele a félév végi zárthelyi dolgozatnál szerezhető maximális pontszám legalább 50%-ának elérése és a félév során tartott órák legalább 60%-ának látogatása (HKR 50. § (5)).

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A kollokvium jegy a vizsgán szerezhető maximális pontszámhoz viszonyított eredmény alapján a következő módon számítódik:
91 - 100 %: Jeles (5),
76 - 90 %: Jó (4),
61 - 75 %: Közepes (3),
50 - 60 %: Elégséges (2),
0 - 49 %: Elégtelen (1).

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A kollokvium jegy a vizsgán szerezhető maximális pontszámhoz viszonyított eredmény alapján a következő módon számítódik:
91 - 100 %: Jeles (5),
76 - 90 %: Jó (4),
61 - 75 %: Közepes (3),
50 - 60 %: Elégséges (2),
0 - 49 %: Elégtelen (1).

Kötelező irodalom:

1. Cselényi J., Illés B. szerk.: Logisztikai rendszerek I., Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc-Egyetemváros, 2004.
2. Prezenszki J.: Logisztika I., BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 2004.
3. Waters, D.: Global logistics: new directions in supply chain management, Kogan Page Limited, ISBN 9780749457037, 2010.

Ajánlott irodalom:

1. Demeter K., Gelei A., Jenei I., Nagy J.: Tevékenységmenedzsment, Bologna tankönyvsorozat, Aula Kiadó, ISBN 9789639698260, 2009.
2. Taticchi, P., Carbone, P., Albino, V. (eds.): Corporate Sustainability, Springer, Berlin, 2013.
3. Prezenszki J.: Logisztika II., BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 2004.