Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Anyagmozgatási és raktározási rendszerek tervezése; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Anyagmozgatási és raktározási rendszerek tervezése
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEALT146M
Levelező: GEALT146ML
Tárgyfelelős intézet:
LOG - Logisztikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Tamás Péter - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Dr. Kota László, adjunktus
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 14
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A kurzus során a hallgatók megismertetése az anyagmozgatási és raktározási rendszerek tervezési módszereivel, melynek elsajátításával képessé válnak gyakorlati tervezési problémák megoldására is.


Tudás: Ismeri és érti a logisztikai területen alkalmazott megoldások tulajdonságait, alkalmazási területeit. Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció logisztikai szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit. Ismeri a logisztikai rendszerek és folyamatok modellezéséhez, tervezéséhez, megvalósításához, és irányításához szükséges eljárásokat.
Képesség: Műszaki szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Képes logisztikai területen alkalmazott módszerek vizsgálatára és elemzésére, a vizsgálati eredmények értékelésére és dokumentálására. Képes a logisztikai rendszerek és az azokat alkotó folyamatok összefüggéseinek, hatásmechanizmusainak felismerésére, ezek rendszerszemléletű értékelésére, kezelésére. Képes integrált ismeretek alkalmazására a logisztikai folyamatok, a folyamatokat megvalósító járművek és mobil gépek, a folyamatelmélet, az ipari termelési folyamatok, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika szakterületeiről. Képes rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek globális tervezésére. Képes a logisztikai rendszerek és folyamatok tervezésében, szervezésében és megvalósításában használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására és azok továbbfejlesztésére.
Attitűd: Felvállalja a műszaki szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet. Törekszik a logisztikával összefüggő új módszerek és eszközök fejlesztésében való közreműködésre. Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végezze. Törekszik a széles körű, átfogó műveltség elsajátítására.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak megoldása során kezdeményezően lép fel, továbbá önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket. Döntéseit körültekintően, más (elsősorban jogi, közgazdasági, energetikai és környezetvédelmi) szakterületek képviselőivel konzultálva, önállóan hozza meg, teljes felelősségvállalással.
Tárgy tematikus leírása:

Az anyagmozgató gépek és berendezések rendszertechnikája. Korszerű szállítástechnikai módszerek. Jellegzetes darabárus anyagáramlási rendszerek. beszállítási és kiszállítási anyagáramlási rendszerek, technológiai folyamaton belüli anyagáramlási rendszerek, technológiai helyek kiszolgálási rendszere. Rugalmas anyagmozgató rendszerek. Jellegzetes ömlesztett anyagáramlási rendszerek. Az anyagáramlási rendszerek tervezésének alapelvei, mutatószámai. Szimulációs módszerek alkalmazása rendszertervezésnél. Az anyagáramlási jellemzők matematikai leírása (anyagáram-intenzitás, anyagáram-függvények, stb.).Raktározási jellemzők meghatározása (ABC-analízis, forgási sebesség, kihasználtsági mutatók stb.). Jellegzetes raktározási rendszerek és folyamatok tervezése (beléptetés, identifikálás, betárolás, komissiózás, átrendezés, kiléptetés stb). Telepítés elrendezési módszerek alkalmazása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás és eredményes gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a két félévközi zárthelyi dolgozatnál szerezhető maximális pontszám legalább 50%-ának elérése és a félév során tartott órák legalább 60%-ának látogatása (HKR 50. § (5)).

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás és eredményes gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a két félévközi zárthelyi dolgozatnál szerezhető maximális pontszám legalább 50%-ának elérése és a félév során tartott órák legalább 60%-ának látogatása (HKR 50. § (5)).

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A gyakorlati jegy a két félévközi zárthelyi dolgozatnál együttesen szerezhető maximális pontszámhoz viszonyított eredmény alapján a következő módon számítódik:
91 - 100 %: Jeles (5),
76 - 90 %: Jó (4),
61 - 75 %: Közepes (3),
50 - 60 %: Elégséges (2),
0 - 49 %: Elégtelen (1).

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A gyakorlati jegy a két félévközi zárthelyi dolgozatnál együttesen szerezhető maximális pontszámhoz viszonyított eredmény alapján a következő módon számítódik:
91 - 100 %: Jeles (5),
76 - 90 %: Jó (4),
61 - 75 %: Közepes (3),
50 - 60 %: Elégséges (2),
0 - 49 %: Elégtelen (1).

Kötelező irodalom:

1. Cselényi J., Illés B. szerk.: Anyagáramlási rendszerek tervezése és irányítása I., Miskolci Egyetemi Kiadó, ISBN 963 661 672 8, Miskolc-Egyetemváros, 2006.
2. Womack, J. P., Jones, D. T.: Lean személet, HVG Kiadó Zrt., ISBN 978-963-9686-83-0, Budapest, 2009.
3. Illés B., E. Glistau, N. I. C. Machado: Logisztika és Minőségmenedzsment, ISBN 978-963-87738-0-7, Miskolc, 2007.

Ajánlott irodalom:

1. Cselényi J., Illés B. szerk.: Logisztikai rendszerek I., Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc-Egyetemváros, 2004.
2. Jünemann, R.: Materialfluss und Logistik, Springer Verlag, ISBN 3-540-51225-X, Berlin, 1989.
3. Prezenszki J.: Logisztika I.-II., BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 2004.