Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Ergonómia a logisztikában; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Ergonómia a logisztikában
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEALT105-B
Levelező: GEALT105-BL
Tárgyfelelős intézet:
LOG - Logisztikai Intézet
Tantárgyelem: S_V2
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Tamás Péter - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Dr. Skapinyecz Róbert, adjunktus
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A kurzus során a hallgatók megismertetése a különböző logisztikai munkakörnyezetek (rakodási, raktározási, szállítási, stb.) ergonómiai értékelésével, tervezésével.


Tudás: Ismeri a logisztika szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes alkalmazni a logisztikai folyamatokkal kapcsolatosan megismert számítási, modellezési elveket és módszereket. Képes integrált ismeretek alkalmazására a közlekedés, a mobilgépek, a folyamatelmélet, az ipari termelési folyamatok, az elektronika, és informatika szakterületeiről.
Attitűd: Figyelemmel kíséri a logisztikával kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat. Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen. Munkájában elkötelezett az egészség- és környezetvédelem szempontjainak széles körű érvényesítésére.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak elvégzése során felelősségteljesen együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. Tudatában van munkájának és döntéseinek jogi, gazdasági, biztonsági, társadalmi, egészségvédelmi és környezeti következményeivel. Értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és biztonságosságát.
Tárgy tematikus leírása:

Ergonómia fogalmi rendszere, történeti kialakulása. A fizikai és szellemi munka fiziológiai és pszichológiai hatásai. A külső környezeti tényezők (fényviszonyok, zajok, stb.) hatásai az emberre. Logisztikai munkakörnyezetek ergonómikus kialakításának lehetőségei. Szoftvervizsgálati lehetőségek az ideális munkakörnyezet kialakításához. Szoftveres vizsgálat lépései. Esettanulmányok.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás megszerzésének feltétele a félév végi zárthelyi dolgozatnál szerezhető maximális pontszám legalább 50%-ának elérése és a félév során tartott órák legalább 60%-ának látogatása (HKR 50. § (5)).

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás megszerzésének feltétele a félév végi zárthelyi dolgozatnál szerezhető maximális pontszám legalább 50%-ának elérése és a félév során tartott órák legalább 60%-ának látogatása (HKR 50. § (5)).

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A kollokvium jegy a vizsgán szerezhető maximális pontszámhoz viszonyított eredmény alapján a következő módon számítódik:
91 - 100 %: Jeles (5),
76 - 90 %: Jó (4),
61 - 75 %: Közepes (3),
50 - 60 %: Elégséges (2),
0 - 49 %: Elégtelen (1).

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A kollokvium jegy a vizsgán szerezhető maximális pontszámhoz viszonyított eredmény alapján a következő módon számítódik:
91 - 100 %: Jeles (5),
76 - 90 %: Jó (4),
61 - 75 %: Közepes (3),
50 - 60 %: Elégséges (2),
0 - 49 %: Elégtelen (1).

Kötelező irodalom:

1. Bánhidi L., Kajtár L.: Komfortelmélet, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000.
2. Nielsen, J.: Designing Web Usability: The Practice of Simplicity, New Riders Publishing, ISBN 1-56205-810., 2000.
3. Cselényi J. Illés B. szerk.: Logisztikai rendszerek I., Miskolci Egyetemi Könyvkiadó, Miskolc, 2004.
4. Hercegfi K., Izsó L.: Ergonómia, Typotex Kft., ISBN 978-963-2790-95-4, 2008.

Ajánlott irodalom:

1. Majoros A.: Belsőtéri vizuális komfort, Terc Kiadó, 2004.
2. Horváth L. G.: Ergonómia, Kézirat, Tankönyvi szám: J 7-770.