Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Termelési logisztika; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Termelési logisztika
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEALT104-B
Levelező: GEALT104-BL
Tárgyfelelős intézet:
LOG - Logisztikai Intézet
Tantárgyelem: S_V2
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Bányai Tamás - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A kurzus során a hallgatók megismertetése a termelési logisztikai rendszer szerepével és tartalmával. A hallgatók áttekintést kapnak a jellegzetes termelési filozófiákról, a jellegzetes gyártó- és szerelőrendszerekről, valamint a készletezési alapfogalmakról és módszerekről.


Tudás: Ismeri a logisztikai folyamatokat, azok lebonyolításának módjait, technikai lehetőségeit. Ismeri az alapvető logisztikai igények felmérésének módszereit és megvalósítási lehetőségeit, gyakorlatát. Ismeri a közlekedés és szállítás szakterülethez szervesen kapcsolódó logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit. Ismeri a szervezési, irányítási és kommunikációs technikákat.
Képesség: Képes értelmezni és jellemezni a logisztikai folyamatok elemeit, azok kapcsolatát, szerepét és jelentőségét a teljes folyamatban. Képes felismerni az ipari termelési és gazdasági rendszerekben a közlekedési, szállítási, anyagmozgatási folyamatot, a logisztikai rendszer megvalósításához szükséges eszközigényeket. Képes integrált ismeretek alkalmazására a közlekedés, a mobilgépek, a folyamatelmélet, az ipari termelési folyamatok, az elektronika, és informatika szakterületeiről. Képes ismereteit alkotó módon használva munkahelye erőforrásaival hatékonyan gazdálkodni.
Attitűd: Nyitott a logisztika szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak elvégzése során felelősségteljesen együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a folyamatok, járművek üzemeltetését.
Tárgy tematikus leírása:

A termelési logisztika folyamata, feladatai, stratégiái. A termelési logisztikai rendszer tervezésének módszere, moduljai. Ellátási lánc menedzsment. Húzó-, nyomó termelési filozófia jellemzői. JIT elvű gyártás alappillérei, jellemzői. Kanban filozófia alkalmazása. Lean filozófia alapjai, építőelemei, eszközei. Jellegzetes gyártórendszerek bemutatása. Jellegzetes szerelőrendszerek bemutatása. Készletezés alapjai.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás és eredményes gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a félév végi zárthelyi dolgozatnál szerezhető maximális pontszám legalább 50%-ának elérése és a félév során tartott órák legalább 60%-ának látogatása (HKR 50. § (5)).

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás és eredményes gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a félév végi zárthelyi dolgozatnál szerezhető maximális pontszám legalább 50%-ának elérése és a félév során tartott órák legalább 60%-ának látogatása (HKR 50. § (5)).

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A gyakorlati jegy a félév végi zárthelyi dolgozatnál szerezhető maximális pontszámhoz viszonyított eredmény alapján a következő módon számítódik:
91 - 100 %: Jeles (5),
76 - 90 %: Jó (4),
61 - 75 %: Közepes (3),
50 - 60 %: Elégséges (2),
0 - 49 %: Elégtelen (1).

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A gyakorlati jegy a félév végi zárthelyi dolgozatnál szerezhető maximális pontszámhoz viszonyított eredmény alapján a következő módon számítódik:
91 - 100 %: Jeles (5),
76 - 90 %: Jó (4),
61 - 75 %: Közepes (3),
50 - 60 %: Elégséges (2),
0 - 49 %: Elégtelen (1).

Kötelező irodalom:

1. Koltai T.: Termelésmenedzsment, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, ISBN 963966412X, 2006.
2. Prezenszki J.: Logisztika I.-II., BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 2004.
3. Körmendi L., Pucsek J.: Logisztika példatár, Saldo Kiadó, ISBN 9789636382919, 2009.

Ajánlott irodalom:

1. Cselényi J., Illés B. szerk.: Logisztikai rendszerek I., Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc-Egyetemváros, 2004.
2. Szegedi Z., Prezenszki J.: Logisztika-menedzsment, Kossuth Kiadó, ISBN 97896309-8877-3, Budapest, 2008.
3. Demeter K., Gelei A., Jenei I., Nagy J.: Tevékenységmenedzsment, Bologna tankönyvsorozat, Aula Kiadó, ISBN 9789639698260, 2009.