Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Raktározási rendszerek; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Raktározási rendszerek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEALT091-B
Levelező: GEALT091-BL
Tárgyfelelős intézet:
LOG - Logisztikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Tamás Péter - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Veres Péter, tanársegéd
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEALT081-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A kurzus során a hallgatók megismertetése a raktározási rendszerekkel és módszerekkel, a raktári tároló eszközök és rakodó eszközök jellemzőivel és azok jellegzetes alkalmazási területeivel. A hallgatók elsajátítsák a jellegzetes raktári stratégiákat, raktári tevékenységeket és azok hatékonyságának mérőmutatóit, és a hatékony működtetés módszerét. Olyan szintű ismeretek nyújtása, amelyek a logisztikai MSc képzést is megalapozzák.


Tudás: Ismeri a logisztikai folyamatokat, azok lebonyolításának módjait, technikai lehetőségeit. Ismeri az alapvető logisztikai igények felmérésének módszereit és megvalósítási lehetőségeit, gyakorlatát. Ismeri a logisztikai folyamatok megvalósítására alkalmas járművek és géprendszerek működési elveit, szerkezeti jellemzőit. Ismeri a számítógépes kommunikációt, a szakterület fontosabb alkalmazói szoftvereit. Ismeri a szervezési, irányítási és kommunikációs technikákat.
Képesség: Képes értelmezni és jellemezni a logisztikai folyamatok elemeit, azok kapcsolatát, szerepét és jelentőségét a teljes folyamatban. Képes felismerni az ipari termelési és gazdasági rendszerekben a közlekedési, szállítási, anyagmozgatási folyamatot, a logisztikai rendszer megvalósításához szükséges eszközigényeket. Képes a logisztikai rendszerek üzemeltetésének megszervezésére, lebonyolítására, irányítására. Képes ismereteit alkotó módon használva munkahelye erőforrásaival hatékonyan gazdálkodni.
Attitűd: Figyelemmel kíséri a logisztikával kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat. Nyitott a logisztika szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak elvégzése során felelősségteljesen együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a folyamatok, járművek üzemeltetését.
Tárgy tematikus leírása:

Raktári rendszerek struktúrája. Állványos és állvány nélküli tárolási módok típusainak, azok jellemzőinek, alkalmazási területeinek bemutatása. Automatizált raktározási rendszerek típusainak, azok jellemzőinek, alkalmazási területeinek bemutatása. Különböző raktározási rendszereknél alkalmazható ERKE-k típusainak, jellemzőinek ismertetése. Raktári kiszolgáló rendszerek struktúrája. Kézi, vagy kézi eszközös illetve gépi kiszolgáló rendszerek jellemzőinek bemutatása. Raktári rendszerek irányítási stratégiái és információs rendszerei. Raktári tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások (komissiózás, ER képzés, csomagolás) típusai, jellemzői. Raktározási költségek struktúrája. Raktári tevékenység hatékonyságának mutatói. Raktári struktúra tervezésének módszere. Jellegzetes raktári készletnyilvántartó rendszerek ismertetése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás megszerzésének feltétele a félév végi zárthelyi dolgozatnál szerezhető maximális pontszám legalább 50%-ának elérése és a félév során tartott órák legalább 60%-ának látogatása (HKR 50. § (5)).se.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás megszerzésének feltétele a félév végi zárthelyi dolgozatnál szerezhető maximális pontszám legalább 50%-ának elérése és a félév során tartott órák legalább 60%-ának látogatása (HKR 50. § (5)).

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A kollokvium jegy a vizsgán szerezhető maximális pontszámhoz viszonyított eredmény alapján a következő módon számítódik:
91 - 100 %: Jeles (5),
76 - 90 %: Jó (4),
61 - 75 %: Közepes (3),
50 - 60 %: Elégséges (2),
0 - 49 %: Elégtelen (1).

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A kollokvium jegy a vizsgán szerezhető maximális pontszámhoz viszonyított eredmény alapján a következő módon számítódik:
91 - 100 %: Jeles (5),
76 - 90 %: Jó (4),
61 - 75 %: Közepes (3),
50 - 60 %: Elégséges (2),
0 - 49 %: Elégtelen (1).

Kötelező irodalom:

1. Prezenszki J. szerk.: Raktározás - Logisztika, AMEROPA Kiadó, Budapest, 2010.
2. Hanzmann J.: Raktározás, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, ISBN 963 485 326 9, Budapest, 2002.
3. Bartholdi, J. J., Hackman, S. T.: Warehouse & Distribution Science, Release 0.85, www.warehouse-science.com

Ajánlott irodalom:

1. Cselényi J., Illés B.: Logisztikai rendszerek I., Miskolci Egyetemi Kiadó, 2004.
2. Prezenszki J.: Logisztika I., BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 2004.
3. Rushton, A., Croucer, P., Baker, P.: The handbook of logistics and distribution management, 3rd edition, Kogan Page Limited, ISBN 9780749446697, 2006.