Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szakmai gyakorlat; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Szakmai gyakorlat
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEALTSzGyBS_LR-B
Levelező: GEALTSzGyBS_LR-BL
Tárgyfelelős intézet:
LOG - Logisztikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k): Bálint Richárd, mesteroktató
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEALT094-B
Óraszám/hét:Számonkérés módja: aláírás
Kreditpont: 0Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A szakmai gyakorlat során a hallgató a különböző logisztikai témájú tantárgyakban tanultakat gyakorlatorientált módon alkalmazva kell, hogy a Komplex tervezés c. tantárgy keretében megkezdett gyakorlati feladatot a vállalati környezet sajátosságait figyelembe véve tovább finomítsa, részletetezze az ipari konzulens szakmai irányítása mellett. Ennek révén a hallgató begyakorolhatja az önálló mérnöki munka azon lépéseit és módszereit, amelyek logisztikai területen a gyakorlati probléma-feltárás és -elemzés készségeivel ruházzák fel.
Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a logisztikai folyamatokat, azok lebonyolításának módjait, technikai lehetőségeit. Ismeri az alapvető logisztikai igények felmérésének módszereit és megvalósítási lehetőségeit, gyakorlatát. Ismeri a logisztikai folyamatokat megvalósító járművek és mobil gépek üzemeltetési, fenntartási rendszereit. Ismeri a logisztikában használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. Ismeri a logisztika szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait. Ismeri a közlekedés és szállítás szakterülethez szervesen kapcsolódó logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit. Ismeri a logisztikai szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. Ismeri a számítógépes kommunikációt, a szakterület fontosabb alkalmazói szoftvereit. Ismeri a szervezési, irányítási és kommunikációs technikákat.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes alkalmazni a logisztikai folyamatokkal kapcsolatosan megismert számítási, modellezési elveket és módszereket. Képes értelmezni és jellemezni a logisztikai folyamatok elemeit, azok kapcsolatát, szerepét és jelentőségét a teljes folyamatban. Képes felismerni az ipari termelési és gazdasági rendszerekben a közlekedési, szállítási, anyagmozgatási folyamatot, a logisztikai rendszer megvalósításához szükséges eszközigényeket. Képes integrált ismeretek alkalmazására a közlekedés, a mobilgépek, a folyamatelmélet, az ipari termelési folyamatok, az elektronika, és informatika szakterületeiről. Képes a logisztikai folyamatban fellépő hibák feltárására, az elhárítási műveletek kiválasztására. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére. Képes megérteni és használni a logisztika szakterület jellemző szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait. Képes ismereteit alkotó módon használva munkahelye erőforrásaival hatékonyan gazdálkodni. Képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.
Attitűd: Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Figyelemmel kíséri a logisztikával kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat. Nyitott a logisztika szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy hogy önképzése a logisztika szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen. Megosztja tapasztalatait munkatársaival így segítve fejlődésüket.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak elvégzése során felelősségteljesen együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a folyamatok, járművek üzemeltetését. Értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és biztonságosságát.
Tárgy tematikus leírása:
A szakmai gyakorlat ideje alatt a hallgató a szakmai gyakorlóhelyet biztosító vállalat előírásai szerint kell, hogy a számára kijelölt gyakorlati feladatokat ellássa az ipari konzulens folyamatos szakmai felügyelete mellett. A hallgatónak a szakmai gyakorlóhelyen végzett munkájáról Szakmai gyakorlati beszámolót kell készíteni. Ebben a dokumentumban célszerű folytatni a Komplex tervezés c. tárgy keretében megkezdett konkrét gyakorlati feladatban már feltárt, logisztikai területhez kötődő problémák elemzését a gyakorlati környezetből gyűjtött adatok/információk alapján, előkészítve az adott gyakorlati környezet feltételeit is figyelembe vevő fejlesztési javaslatok részletező kidolgozását. További tartalmi és formai elemeket a "Módszertani tájékoztató" szabályoz, heti bontású ütemezés nincs. A feladat kidolgozása során manuális és számítógéppel támogatott technikák alkalmazása.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
"Szakmai gyakorlati beszámoló" beadvány

Az aláírás megszerzésének feltétele a "Szakmai gyakorlati beszámoló" beadvány tartalmi és formai elvárásokat kielégítő elkészítése és határidőre leadása a szakmai gyakorlóhely által kiállított, a szakmai gyakorlat időtartamának eltöltését igazoló hivatalos dokumentummal együtt.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
"Szakmai gyakorlati beszámoló" beadvány

Az aláírás megszerzésének feltétele a "Szakmai gyakorlati beszámoló" beadvány tartalmi és formai elvárásokat kielégítő elkészítése és határidőre leadása a szakmai gyakorlóhely által kiállított, a szakmai gyakorlat időtartamának eltöltését igazoló hivatalos dokumentummal együtt.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
1. Cselényi J., Illés B. szerk.: Logisztikai rendszerek I., Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc-Egyetemváros, 2004.
2. Prezenszki J.: Logisztika I., BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 2004.
3. Rushton, A., Croucer, P., Baker, P.: The handbook of logistics and distribution management, 3rd edition, Kogan Page Limited, ISBN 9780749446697, 2006.
Ajánlott irodalom:
1. Cselényi J., Illés B. szerk.: Anyagáramlási rendszerek tervezése és irányítása I. Miskolci Egyetemi Kiadó, ISBN 963 661 672 8, Miskolc-Egyetemváros, 2006.
2. Prezenszki J.: Logisztika II., BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 2004.
3. Langford, J.: Logistics principles and applications, Sole Press, ISBN-10: 0-07-147224-X, 2007.