Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szolgáltatások logisztikája; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Szolgáltatások logisztikája
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEALT086-B
Levelező: GEALT086-BL
Tárgyfelelős intézet:
LOG - Logisztikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Bányai Tamás - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Dr. Skapinyecz Róbert, adjunktus
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEALT081-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 2Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A kurzus során a hallgatók megismertetése a szolgáltatások logisztikai vetületével. A kurzus keretében bemutatásra kerülnek a jellegzetes szolgáltatási rendszerek és azok működtetésének logisztikai feladatai. Cél a szolgáltatási feladatok tervezéséhez és irányításához kapcsolódó elméleti alapok megteremtése, valamint a szolgáltatási rendszerek működtetéséhez kapcsolódó olyan ismeretek elsajátítása, melyek a mesterképzésben tovább mélyíthetőek.


Tudás: Ismeri a logisztikai folyamatokat, azok lebonyolításának módjait, technikai lehetőségeit. Ismeri az alapvető logisztikai igények felmérésének módszereit és megvalósítási lehetőségeit, gyakorlatát. Ismeri a közlekedés és szállítás szakterülethez szervesen kapcsolódó logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.
Képesség: Képes értelmezni és jellemezni a logisztikai folyamatok elemeit, azok kapcsolatát, szerepét és jelentőségét a teljes folyamatban. Képes felismerni az ipari termelési és gazdasági rendszerekben a közlekedési, szállítási, anyagmozgatási folyamatot, a logisztikai rendszer megvalósításához szükséges eszközigényeket.
Attitűd: Nyitott a logisztika szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak elvégzése során felelősségteljesen együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a folyamatok, járművek üzemeltetését.
Tárgy tematikus leírása:

Globalizáció hatása a termelő-szolgáltató szférára és a logisztikai szolgáltatások fejlődésére. Szolgáltatások általános modelljei és jellemzői, jellegzetes szolgáltatási csoportok, a szolgáltatási logisztika néhány területe: egészségügyi, irodai (banki). postai. kereskedelmi logisztika, az elektronikus kereskedelem logisztikai vonatkozásai, szervíz-hálózat logisztikai kérdései. A logisztikai szolgáltatások bemutatása. A logisztikai szolgáltató központ definíciója, főbb típusai, az általa nyújtott szolgáltatások köre, a környezetre gyakorolt hatása. A logisztikai szolgáltató központok telephelyének megválasztási szempontjai, a hazai telepítési, fejlesztési lehetőségek. Ipari parkok definíciói, típusai, fejlődésük, szolgáltatásaik.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás és eredményes gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a félév végi zárthelyi dolgozatnál és a féléves feladatnál szerezhető maximális pontszám legalább 50%-ának elérése, valamint a félév során tartott órák legalább 60%-ának látogatása (HKR 50. § (5)).

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás és eredményes gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a félév végi zárthelyi dolgozatnál és a féléves feladatnál szerezhető maximális pontszám legalább 50%-ának elérése, valamint a félév során tartott órák legalább 60%-ának látogatása (HKR 50. § (5)).

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A gyakorlati jegy a félév végi zárthelyi dolgozatnál és féléves feladatnál együttesen szerezhető maximális pontszámhoz viszonyított eredmény alapján a következő módon számítódik:
91 - 100 %: Jeles (5),
76 - 90 %: Jó (4),
61 - 75 %: Közepes (3),
50 - 60 %: Elégséges (2),
0 - 49 %: Elégtelen (1).

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A gyakorlati jegy a félév végi zárthelyi dolgozatnál és féléves feladatnál együttesen szerezhető maximális pontszámhoz viszonyított eredmény alapján a következő módon számítódik:
91 - 100 %: Jeles (5),
76 - 90 %: Jó (4),
61 - 75 %: Közepes (3),
50 - 60 %: Elégséges (2),
0 - 49 %: Elégtelen (1).

Kötelező irodalom:

1. Cselényi J., Illés B. szerk.: Logisztikai rendszerek I., Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc-Egyetemváros, 2004.
2. Gubán Á.: Logisztikai – felvetések, példák, válaszok, Saldo, ISBN 978-963-638-452-4
3. Frodl, A.: Dienstleistungslogistik, R. Oldenbourg Verlag, ISBN 3-486-24433-7, München, 1998.

Ajánlott irodalom:

1. Szegedi Z., Prezenszki J.: Logisztika-menedzsment, Kossuth Kiadó, ISBN 963 09 4434 0, Budapest, 2003.
2. Halászné Sipos E.: Logisztika – Szolgáltatások, versenyképesség, Logisztikai Fejlesztési Központ, Budapest, 1998.