Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Anyagmozgató gépek; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Anyagmozgató gépek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEALT082-B
Levelező: GEALT082-BL
Tárgyfelelős intézet:
LOG - Logisztikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Telek Péter - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:GEALT080-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A kurzus során a hallgatók megismertetése az anyagmozgatás gépi berendezéseivel, azok működésével, főbb típusaival és elemeivel. A kurzus keretében bemutatásra kerülnek a berendezések tervezési és automatizálási lehetőségei, valamint az üzemeltetéssel, biztonságtechnikával és karbantartással kapcsolatos feladatok. Cél az anyagmozgató gépek biztonságos működtetéséhez szükséges elméleti alapok megteremtése, valamint a tervezési alapelvek és alapelemek megismertetése, ami a mesterképzésben tovább mélyíthető.


Tudás: Ismeri a logisztikai folyamatok megvalósítására alkalmas járművek és géprendszerek működési elveit, szerkezeti jellemzőit. Ismeri a logisztikai folyamatokat megvalósító járművek és mobil gépek üzemeltetési, fenntartási rendszereit.
Képesség: Képes alkalmazni a logisztikai folyamatokkal kapcsolatosan megismert számítási, modellezési elveket és módszereket. Képes a logisztikai rendszerek üzemeltetésének megszervezésére, lebonyolítására, irányítására.
Attitűd: Figyelemmel kíséri a logisztikával kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat. Nyitott a logisztika szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak elvégzése során felelősségteljesen együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a folyamatok, járművek üzemeltetését.
Tárgy tematikus leírása:

Szakaszos és folyamatos működésű anyagmozgató gépek strukturálódása, felépítése, legfontosabb funkcionális elemei. Jellegzetes darabárus anyagmozgató berendezések elemeinek, jellemzőinek megválasztásához, vizsgálatához szükséges számítások, módszerek bemutatása. Ömlesztett anyagokat szállító, rakodó és tároló berendezések alapvető méretezési feladatai. A gyakorlatok keretében a hallgatók közelebbről megismerkednek a fontosabb berendezésekkel, illetve önálló feladatokon gyakorolják a számítási módszerek alkalmazását.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás megszerzésének feltétele a két félévközi zárthelyi dolgozatnál és a tesztnél szerezhető maximális pontszám legalább 50%-ának elérése és a félév során tartott órák legalább 60%-ának látogatása (HKR 50. § (5)).

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás megszerzésének feltétele a két félévközi zárthelyi dolgozatnál és a tesztnél szerezhető maximális pontszám legalább 50%-ának elérése és a félév során tartott órák legalább 60%-ának látogatása (HKR 50. § (5)).

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A kollokvium jegy a vizsgán szerezhető maximális pontszámhoz viszonyított eredmény alapján a következő módon számítódik:
91 - 100 %: Jeles (5),
76 - 90 %: Jó (4),
61 - 75 %: Közepes (3),
50 - 60 %: Elégséges (2),
0 - 49 %: Elégtelen (1).

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A kollokvium jegy a vizsgán szerezhető maximális pontszámhoz viszonyított eredmény alapján a következő módon számítódik:
91 - 100 %: Jeles (5),
76 - 90 %: Jó (4),
61 - 75 %: Közepes (3),
50 - 60 %: Elégséges (2),
0 - 49 %: Elégtelen (1).

Kötelező irodalom:

1. Lévai I.: Anyagmozgatás és gépei I., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.
2. Cselényi J., Lévai I.: Anyagmozgatás és gépei II., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.
3. Greschik Gy.: Anyagmozgató gépek, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
4. Felföldi L. (szerk): Anyagmozgatási kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, ISBN 963 10 0423 6, Budapest, 1975.

Ajánlott irodalom:

1. Felföldi L.: Rakodástechnika, Műszaki Könyvkiadó, ISBN 9631043681, Budapest, 1982.
2. Heinrich Martin: Förder- und Lagertechnik. Vieweg, ISBN 3 5280 4066 1, Braunschweig, 1978.
3. Kuliwiec, R. A.: Materials handling handbook, John Wiley and sons, New York, 1985.