Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szakmai gyakorlat; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Szakmai gyakorlat
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEALTSzGyBI_L-B
Levelező: GEALTSzGyBIL_L-BL
Tárgyfelelős intézet:
LOG - Logisztikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Telek Péter - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEALT076-B
Óraszám/hét:Számonkérés módja: aláírás
Kreditpont: 0Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A szakmai gyakorlat során a hallgató a különböző logisztikai témájú tantárgyakban tanultakat gyakorlatorientált módon alkalmazva kell, hogy a Komplex tervezés c. tantárgy keretében megkezdett gyakorlati feladatot a vállalati környezet sajátosságait figyelembe véve tovább finomítsa, részletetezze az ipari konzulens szakmai irányítása mellett. Ennek révén a hallgató begyakorolhatja az önálló mérnöki munka azon lépéseit és módszereit, amelyek logisztikai területen a gyakorlati probléma-feltárás és -elemzés készségeivel ruházzák fel.


Tudás: Ismeri az informatikai rendszerek hardver és szoftver elemeinek működését, megvalósításuk technológiáját, működtetéséből származó feladatok megoldásának mikéntjét, valamint informatikai és egyéb műszaki rendszerek összekapcsolásának lehetőségeit. Birtokában van a mért jelek feldolgozásával, rendszerek és hálózatok modellezésével, szimulációjával és szabályozásával kapcsolatos alapismereteknek és mérnöki szemléletnek. Ismeri az informatika és a mérnöki szakma szókincsét és kifejezési sajátosságait magyar és angol nyelven, legalább alapszinten.
Képesség: Felhasználja az informatikai szakterületének műveléséhez szükséges természettudományi elveket és módszereket (matematika, fizika, egyéb természettudományok) az informatikai rendszerek kialakítását célzó mérnöki munkájában. Képes a megszerzett alapismeretekre építve egy-egy műszaki informatikai területen mélyebb ismeretek önálló megszerzésére, a szakirodalom feldolgozására, majd a területhez kapcsolódó informatikai problémák megoldására. Képes szakterületén elemzési, specifikációs, tervezési, fejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátására, alkalmazza a fejlesztési módszertanokat, hibakeresési, tesztelési és minőségbiztosítási eljárásokat. Együttműködik informatikusokkal és villamosmérnökökkel a csoportmunka során, és más szakterületek képviselőivel is az adott probléma követelményelemzésének és megoldásának kimunkálása során. Magyar és angol nyelven kommunikál szakmai kérdésekről és alkotó módon használja az informatika formális nyelvezetét.
Attitűd: A saját munkaterületén túl a teljes műszaki rendszer átlátására törekszik. Nyitott az új módszerek, programozási nyelvek, eljárások megismerésére és azok készség szintű elsajátítására. Nyitott az informatikai eszközöket alkalmazó más szakterületek megismerésére és azokon informatikai megoldások kidolgozására az adott terület szakembereivel együttműködve. Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre. Szem előtt tartja és ügyel a munkatársai és megrendelői adatainak, információinak biztonságára.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:

A szakmai gyakorlat ideje alatt a hallgató a szakmai gyakorlóhelyet biztosító vállalat előírásai szerint kell, hogy a számára kijelölt gyakorlati feladatokat ellássa az ipari konzulens folyamatos szakmai felügyelete mellett. A hallgatónak a szakmai gyakorlóhelyen végzett munkájáról Szakmai gyakorlati beszámolót kell készíteni. Ebben a dokumentumban célszerű folytatni a Komplex tervezés c. tárgy keretében megkezdett konkrét gyakorlati feladatban már feltárt, logisztikai területhez kötődő problémák elemzését a gyakorlati környezetből gyűjtött adatok/információk alapján, előkészítve az adott gyakorlati környezet feltételeit is figyelembe vevő fejlesztési javaslatok részletező kidolgozását. A tárgy keretében elkészítendő "Szakmai gyakorlati beszámoló” írásos beadvány önálló kidolgozását az ipari konzulens felügyeli, illetve segíti, a kapcsolódó feladatokat a tárgyfelelős koordinálja. Heti bontású ütemezés nincs.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás megszerzésének feltétele a - tartalmi és formai követelményeknek megfelelő - "Szakmai gyakorlati beszámoló" beadvány elkészítése és határidőre beadása a szakmai gyakorlóhely által kiállított, a szakmai gyakorlat időtartamának eltöltését igazoló hivatalos dokumentummal együtt. Az aláírás megszerzéséről a "Szakmai gyakorlati beszámoló" beadvány tartalmi és formai értékelése alapján az intézeti tervezésvezető határoz.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Az aláírás megszerzésének feltétele a - tartalmi és formai követelményeknek megfelelő - "Szakmai gyakorlati beszámoló" beadvány elkészítése és határidőre beadása a szakmai gyakorlóhely által kiállított, a szakmai gyakorlat időtartamának eltöltését igazoló hivatalos dokumentummal együtt. Az aláírás megszerzéséről a "Szakmai gyakorlati beszámoló" beadvány tartalmi és formai értékelése alapján az intézeti tervezésvezető határoz.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A szakmai gyakorlat ideje alatt a hallgató a szakmai gyakorlóhelyet biztosító vállalat előírásai szerint kell, hogy a számára kijelölt gyakorlati feladatokat ellássa az ipari konzulens folyamatos szakmai felügyelete mellett. A hallgatónak a szakmai gyakorlóhelyen végzett munkájáról Szakmai gyakorlati beszámolót kell készíteni. Ebben a dokumentumban célszerű folytatni a Komplex tervezés c. tárgy keretében megkezdett konkrét gyakorlati feladatban már feltárt, logisztikai területhez kötődő problémák elemzését a gyakorlati környezetből gyűjtött adatok/információk alapján, előkészítve az adott gyakorlati környezet feltételeit is figyelembe vevő fejlesztési javaslatok részletező kidolgozását. A tárgy keretében elkészítendő "Szakmai gyakorlati beszámoló” írásos beadvány önálló kidolgozását az ipari konzulens felügyeli, illetve segíti, a kapcsolódó feladatokat a tárgyfelelős koordinálja. Heti bontású ütemezés nincs.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

A szakmai gyakorlat ideje alatt a hallgató a szakmai gyakorlóhelyet biztosító vállalat előírásai szerint kell, hogy a számára kijelölt gyakorlati feladatokat ellássa az ipari konzulens folyamatos szakmai felügyelete mellett. A hallgatónak a szakmai gyakorlóhelyen végzett munkájáról Szakmai gyakorlati beszámolót kell készíteni. Ebben a dokumentumban célszerű folytatni a Komplex tervezés c. tárgy keretében megkezdett konkrét gyakorlati feladatban már feltárt, logisztikai területhez kötődő problémák elemzését a gyakorlati környezetből gyűjtött adatok/információk alapján, előkészítve az adott gyakorlati környezet feltételeit is figyelembe vevő fejlesztési javaslatok részletező kidolgozását. A tárgy keretében elkészítendő "Szakmai gyakorlati beszámoló” írásos beadvány önálló kidolgozását az ipari konzulens felügyeli, illetve segíti, a kapcsolódó feladatokat a tárgyfelelős koordinálja. Heti bontású ütemezés nincs.

Kötelező irodalom:

1. Cselényi J., Illés B. szerk.: Logisztikai rendszerek I., Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc-Egyetemváros, 2004.
2. Prezenszki J.: Logisztika I., BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 2004.
3. Rushton, A., Croucer, P., Baker, P.: The handbook of logistics and distribution management, 3rd edition, Kogan Page Limited, ISBN 9780749446697, 2006.

Ajánlott irodalom:

1. Cselényi J., Illés B. szerk.: Anyagáramlási rendszerek tervezése és irányítása I., Miskolci Egyetemi Kiadó, ISBN 963 661 672 8, Miskolc-Egyetemváros, 2006.
2. Prezenszki J.: Logisztika II., BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 2004.
3. Langford, J.: Logistics principles and applications, Sole Press, ISBN-10: 0-07-147224-X, 2007.
4. Szegedi Z., Prezenszki J.: Logisztika-menedzsment, Kossuth Kiadó, ISBN 97896309-8877-3, 2008.