Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Korszerű gyártástechnológiák; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Korszerű gyártástechnológiák
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT348M
Levelező: GEGTT348ML
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: S_V1
Tárgyfelelős: Dr. Maros Zsolt - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy anyagának elsajátításával a hallgatók megismerik napjaink korszerű anyagleválasztási technológiáit, valamint azokat a különleges technológiákat, melyekkel a korszerű szerkezeti anyagok is megmunkálhatók.
Tudás: Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát. Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és a fejlődés, fejlesztés várható irányait.
Képesség: Képes a szakterületén belül felmerülő speciális problémák sokoldalú interdiszciplináris megközelítésére és megoldására.
Attitűd: Törekszik a műszaki szakterülettel összefüggő új módszerek és eszközök fejlesztésében való közreműködésre. Hivatástudata elmélyült.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában.
Tárgy tematikus leírása:
Korszerű forgácsoló megmunkálások áttekintése. Nagysebességű forgácsolás, gyorsmarás, jellegzetességek és alkalmazási területek. Ultraprecíziós és mikromegmunkálások. A keménymegmunkálás sajátosságai és alkalmazása. Nanotechnológiák. Különböző fizikai elveket hasznosító nagy energiasűrűségű megmunkálások csoportosítása és jellegzetességei. Nagy energiasűrűségű, korszerű megmunkálási módszerek. Mechanikai, kémiai és hőenergiát hasznosító eljárások. A sugaras megmunkálások jellemzői. Ultrahangos megmunkálás, abrazív vízsugaras vágás jellegzetességei és alkalmazásai. Elektroeróziós megmunkálások. Megmunkálás plazmával és lézerrel. Megmunkálás elektron- és ionsugárral.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db zárthelyi elégséges szintű megírása (min25pont).
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1 db zárthelyi elégséges szintű megírása (min25pont).
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Kötelező irodalom:
1. Takács János: Korszerű technológiák a felülettulajdonságok alakításában, Műegyetemi Kiadó, 2004, p346
2. Niebel-Draper-Wysk: Modern manufacturing process Engineering, Mc Graw-Hill Publishing Company 1989, p986.
Ajánlott irodalom:
1. Dudás I.: Gépgyártástechnológia III. A megmunkáló eljárások és szerszámaik. Fogazott alkatrészek gyártása és szerszámaik. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2003., p539
2. Dudás Illés: Gépgyártástechnológia I., Gépgyártástechnológia alapjai, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2000.
3. T. Jagadeesha: Non-Traditional Machining Processes, I K International Publishing House, 2016, p268