Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Projekt feladat B; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Projekt feladat B
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT342M
Levelező: GEGTT342ML
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Varga Gyula - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Monostoriné Hörcsik Renáta, tanársegéd
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 2
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A hallgatók személyre szabott feladatot kapnak, melynek kidolgozása során ki tell térniük a műszaki és minőségi előírások, követelmények kielégítésére alkalmazott módszerekre, speciális megoldásokra.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni.
Attitűd: Törekszik a minőségi követelmények betartására és betartatására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására.
Tárgy tematikus leírása:

A hallgatók egyénre szabott feladatot kapnak, mely lehet egy bázisvállalatnál kapott létező konstrukció is. A tervezési feladat tartalmazza a konstrukció elemzését (funkcióvizsgálat, üzemeltetés, az alkatrészre vonatkozó minőségi követelmények számbavétele, a szükséges módosítások, kiegészítések dokumentálása) és a minőségirányítással kapcsolatos tevékenységek tervezését, részletes tervezési dokumentációk elkészítését (az előállítandó alkatrész minőségellenőrzési folyamatának ellenőrzési tervben való rögzítése, az idegenáru átvételtől kezdődően a végátvételig). A termék-előállítással kapcsolatos alkalmasságvizsgálatok* (mérőeszköz-, gép-, ill. gyártási folyamat) megtervezése. A termék-előállítási folyamatban keletkező esetleges hibaokok elemzése/megelőzése a korábban tanult módszerek valamelyikének alkalmazásával. Előnyös lehet, ha a kiadott feladat a hallgató számára ismert, ezért célszerű az alapképzésben elkészített szakdolgozat témájának újragondolása, a megoldás továbbfejlesztése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
1-től 5-ig terjedő osztályzat
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
1-től 5-ig terjedő osztályzat
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

1.       Stamatis, D. H.: Failure Mode and Effect Analysis: FMEA From Theory to Execution, Second Edition, ISBN 978-0-87389-598-9, 2003
2. Koczor Zoltán (szerk.): Bevezetés a minőségügybe. A minőségügy gyakorlati kérdései, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.
6. Veress Gábor (szerk.): A minőségügy alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.