Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Forgácsoló megmunkálások; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Forgácsoló megmunkálások
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT306M
Levelező: GEGTT306ML
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Varga Gyula - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Monostoriné Hörcsik Renáta, tanársegéd
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Általános cél a hallgatók felkészítése a forgácsoló megmunkálási feladatok megoldására, különböző alakképző rendszerekben és/vagy különleges megmunkálási eljárásokkal. A forgácsoló megmunkálások tervezésének alapvető ismeretein túl a tárgy áttekintést ad az alakos (menetek, fogazatok, stb.) felületek eljárásairól, berendezéseiről, az alkalmazott szerszámokról a megmunkálás pontosságáról és minőségéről, a különleges anyagleválasztási eljárások alkalmazhatóságáról.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni.
Attitűd: Törekszik arra, hogy mind saját, mind munkatársai tudását folyamatos ön- és továbbképzéssel fejlessze.
Autonomia és felelősség: Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában.
Tárgy tematikus leírása:

Forgácsoló rendszermodellek. A forgácsoló rendszerben létrejött alakváltozások, feszültségek, termikus és tribológiai jelenségek. Jellegzetes felületek forgácsoló megmunkálása. Menetek megmunkálása: menetesztergálás, menetmetszés, menetfúrás, menetmarás, menetköszörülés, menethengerlés. Optimális technológiai adatok meghatározása. Különleges (speciális) eljárások:, termikus anyagleválasztási eljárások, szikraforgácsolás, sugaras megmunkálások, elektrokémiai és kémiai megmunkálások.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Kötelező irodalom:

1. Angyal Béla - Cverencz János - Pópity Sándor: Forgácsolástechnológiai táblázatok; Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1971.
2. Bali János: Forgácsolás, Tankönyvkiadó, Bp. 1985.
3. Bálint Lajos: A forgácsoló megmunkálás tervezése, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1967.
4. Gribovszki László: Gépipari megmunkálások, Tankönyvkiadó, Bp. 1977.
5. Drabek Lajos: Fogaskerékgyártás, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1974.
6. Erdődy László: Speciális megmunkálások, Tankönyvkiadó, Bp. 1988.

Ajánlott irodalom:

1. Horváth Mátyás - Somló János: A forgácsoló megmunkálások optimálása és adaptív irányítása, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1979.
2. Bartsch, Walter: Szerszámok, gépek, munkamódszerek, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1981.
3. Milton C. Shaw: Metal Cutting Principles, O