Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Diplomatervezés A; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Diplomatervezés A
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT318M
Levelező: GEGTT318ML
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Kundrák János - Professor Emeritus
Közreműködő oktató(k): Dr. Felhő Csaba, egyetemi docens
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 10
Gyakorlat (levelező): 50
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 15Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
Az MSc képzést lezáró diplomaterv elkészítésének megkezdése, a konzulens(ek) által elvárt részletességgel, ill. szintig.
Tudás: Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és a fejlődés, fejlesztés várható irányait. Részletesen ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait. Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció gépészeti szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni.
Attitűd: Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik a műszaki szakterülettel összefüggő új módszerek és eszközök fejlesztésében való közreműködésre. Hivatástudata elmélyült. Törekszik a környezettudatosság, az egészségtudatosság és fenntarthatóság elvárásainak megfelelően megszervezni és elvégezni feladatait.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában. Működési területén önállóan hoz szakmai döntéseket.
Tárgy tematikus leírása:
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Rendszeres konzultáció a tervezésvezetővel, a félévközi jegy megszerzésének feltétele a diplomaterv legalább kéziratban történő bemutatása a konzulen(sek)nek.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Rendszeres konzultáció a tervezésvezetővel, a félévközi jegy megszerzésének feltétele a diplomaterv legalább kéziratban történő bemutatása a konzulen(sek)nek.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
1-től 5-ig terjedő osztályzat
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
1-től 5-ig terjedő osztályzat
Kötelező irodalom:
1.       Bálint, L.: A forgácsoló megmunkálás tervezése. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1967.
2. Fridrik, L. - Nagy, S. - Orosz, L. - Vékony, S.: Alkatrészgyártás és szerelés I. (Alkatrészgyártás). Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.
3. Gribovszki, L.: Gépipari megmunkálások, Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.
4. Horváth, M. - Somló, J.: A forgácsoló megmunkálások optimálása és adaptív irányítása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.
5. Pálmai, Z.: Fémek forgácsolhatósága, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1980.
6. Jacobs, H. I.: Optimális forgácsolás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981.
7. Fridrik, L.: Forgácsolás I. (Forgácsoláselmélet) Miskolci Egyetemi Kiadó, 1992.
8. Dudás I.: Gépgyártás-technológia I. A gépgyártás-technológia alapjai., Műszaki Könyvkiadó, 2000.
9. Dudás I.: Gépgyártástechnológia II. Forgácsoláselmélet, technológiai tervezés alapjai. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2001.
10. Górski, E.: Alakos megmunkálószerszámok Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1976.
Ajánlott irodalom:
1.       Gépipari technológusok zsebkönyve, Szerkesztette Rábel, Gy., Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.
2. Fridrik, L.: Forgácsolás I. (Forgácsoláselmélet) Segédlet, Egyetemi Kiadó, 1992.
3. Pálmai, Z. - Dévényi, M. - Szőnyi, G.: Szerszámanyagok, MVAE és Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991.
4. Czéh Mihály, Hervay Péter, Dr. Nagy P. Sándor: CNC-programozás alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1998
5. Alan Overby: CNC machining handbook: Building, programming and implementation, McGraw-Hill, USA, 2011, p.260
6. Graham T. Smith: Cutting Tool Technology: Industrial Handbook, Springer-Verlag, London, UK, 2008, p.599