Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Projekt feladat B; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Projekt feladat B
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT316M
Levelező: GEGTT316ML
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Kundrák János - Professor Emeritus
Közreműködő oktató(k): Dr. Felhő Csaba, egyetemi docens
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 2
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A hallgatók személyre szabott feladat megoldása során sajátítsák el a szekrényszerű alkatrészek gyártástervezése illetve gyártása során alkalmazandó módszereket, eljárásokat.
Tudás: Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és a fejlődés, fejlesztés várható irányait. Részletesen ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait. Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció gépészeti szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni.
Attitűd: Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik a műszaki szakterülettel összefüggő új módszerek és eszközök fejlesztésében való közreműködésre. Hivatástudata elmélyült. Törekszik a környezettudatosság, az egészségtudatosság és fenntarthatóság elvárásainak megfelelően megszervezni és elvégezni feladatait.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában. Működési területén önállóan hoz szakmai döntéseket.
Tárgy tematikus leírása:
Szekrényszerű alkatrészek megmunkálásának tervezése. Az alkatrész geometriai modelljének elkészítése, alkatrészrajz készítés. A technológiai folyamat elvi vázlatának kidolgozása. Az alkatrész megmunkálásának ábrás műveleti sorrendtervének kidolgozása. A technológiai folyamatot alkotó NC marási műveletek részletes megtervezése a tárgyfelelős által kijelölt részletességgel. A forgácsolási folyamat modellezése az NX rendszer CAM moduljában. NC-program generálás. A Sinumerik 828D CNC vezérlés ismertetése, ShopMill alapok. A SinuTrain vezérlés-oktató program használatának ismertetése, saját program készítése. A Perfect Jet MCV-M8 CNC marógép kezelésének elsajátítása, saját alkatrész gyártása. Mérési feladatok megtervezése. Mérőeszközök kiválasztása.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Egyéni feladat
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Egyéni feladat
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
1-től 5-ig terjedő osztályzat
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
1-től 5-ig terjedő osztályzat
Kötelező irodalom:
1.       Bálint L.: A forgácsoló megmunkálások tervezése. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1967.
2. Dudás Illés : Gépgyártástechnológia I. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2000.
Ajánlott irodalom:
1.       Dr. Bali János: Forgácsolás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988, p.538
2. Dr. Mátyási Gyula, Sági György: Számítógéppel támogatott technológiák, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2007, p.424
3. Dr. Mátyási Gyula: NC technológia és programozás I., Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001, p.356
4. Czéh Mihály, Hervay Péter, Dr. Nagy P. Sándor: CNC-programozás alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1998
5. Alan Overby: CNC machining handbook: Building, programming and implementation, McGraw-Hill, USA, 2011, p.260
6. Graham T. Smith: Cutting Tool Technology: Industrial Handbook, Springer-Verlag, London, UK, 2008, p.599