Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Projekt feladat A; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Projekt feladat A
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT314M
Levelező: GEGTT314ML
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Kundrák János - Professor Emeritus
Közreműködő oktató(k): Makkai Tamás, tanársegéd
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 2
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának feladata és célja, hogy a hallgatók elmélyítsék a forgástest jellegű alkatrészek technológia tervezésének ismereteit hagyományos és CAD/CAM módszerek alkalmazásával, forgácsoló műveletelemekhez korszerű szerszámok választását, a forgácsolási folyamat modellezését.


Tudás: Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és a fejlődés, fejlesztés várható irányait. Részletesen ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait. Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció gépészeti szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni.
Attitűd: Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik a műszaki szakterülettel összefüggő új módszerek és eszközök fejlesztésében való közreműködésre. Hivatástudata elmélyült. Törekszik a környezettudatosság, az egészségtudatosság és fenntarthatóság elvárásainak megfelelően megszervezni és elvégezni feladatait.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában. Működési területén önállóan hoz szakmai döntéseket.
Tárgy tematikus leírása:

Forgástestek (tengelyszerű alkatrészek) megmunkálásának tervezése. Az alkatrész geometriai modelljének elkészítése. A technológiai folyamat elvi vázlatának kidolgozása. Az alkatrész megmunkálásának ábrás műveleti sorrendtervének kidolgozása. A forgácsolási folyamat modellezése FEM módszerrel (Advant EdgeTM). A technológiai folyamatot alkotó NC esztergálási művelet részletes megtervezése. NC kézi programozás elkészítése: CAD/CAM alkalmazások. megmunkálás szimuláció NX szoftverrel, NC-program generálás. Az alkatrész legyártása. Mérési feladatok megtervezése. Mérőeszközök kiválasztása. Alkatrész alak-és méretellenőrzése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
egyéni tervezési feladat
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
egyéni tervezési feladat
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
1-től 5-ig terjedő osztályzat
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
1-től 5-ig terjedő osztályzat
Kötelező irodalom:

1.       Bálint L.: A forgácsoló megmunkálások tervezése. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1967.
2. Dudás Illés : Gépgyártástechnológia I. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2000.
3. Fridrik L. - Nagy S. - Orosz L. - Vékony S.: Alkatrészgyártás és szerelés. Tankönyvkiadó. Budapest, 1979.
4. Kalászi I. - Héberger K.: A gépgyártás technológiája II-III. Tankönyvkiadó, Budapest, 1967.
5. Gribovszki L.: Gépipari megmunkálások. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
6. Angyal B. - Cverencz I. - Pópily S.: Forgácsolástechnológiai táblázatok. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1971.
7. Rábel Gy.: Gépipari technológusok zsebkönyve. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.
8. Gács Gy.: Alkatrészgyártás és szerelés II. Szerelés. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.

Ajánlott irodalom:

1.       Fridrik L. - Leskó B.: A gépgyártástechnológia alapjai II. sz. segédlet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.
2. Gyáni K. - Kazár L. - Molnár J.: Készülékszerkesztés. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.
3. Gribovszki L. - Kazár L. - Pap J. - Szabó O.: Készülékszerkesztés (készülékelemek, segédlet). Tankönyvkiadó, 1968.
4. Dobrzansky T.: Munkadarab befogó készülékek a gépgyártásban. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.
5. Lechner E.: Forgácsoló készülékek szerkesztésének elemei. Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.
6. Gyáni K.: Idomszerek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1967.
7. Szilágyi L.: Idomszerész. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1971.
8. Gorski E.: Alakos megmunkáló szerszámok Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1976.