Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

NC technológia; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
NC technológia
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT312M
Levelező: GEGTT312ML
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Felhő Csaba - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Pásztor István, tanszéki mérnök
Nagy Antal mérnöktanár
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának feladata és célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a számjegyvezérlésű szerszámgépek programozását, forgácsolási technológia tervezését, forgácsoló műveletelemekhez korszerű szerszámok választását.


Tudás: Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és a fejlődés, fejlesztés várható irányait.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni.
Attitűd: Törekszik a műszaki szakterülettel összefüggő új módszerek és eszközök fejlesztésében való közreműködésre. Hivatástudata elmélyült.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására.
Tárgy tematikus leírása:

NC gépek és technológiák csoportosítása, az NC megmunkálás folyamata. Koordináta rendszerek, nullpontok, szerszámkorrekció. NC technológia tervezésének struktúrája, koordináta-terv, műveleti utasítás, szerszámterv, programlap. Szerszám és készülékrendszerek. A szócímzésű NC programozás programfelépítése, jellegzetes utasítás csoportjai, előkészítő, geometriai, technológiai és kapcsolási utasítások. A NC esztergák, esztergaközpontok és megmunkáló központok jellegzetes ciklusutasításai. Számítógéppel segített NC programozó rendszerek jellegzetességei és alkalmazása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű (legalább 50%) megírása
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1 db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű (legalább 50%) megírása
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom: