Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Gyártóeszközök tervezése; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Gyártóeszközök tervezése
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT310M
Levelező: GEGTT310ML
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Felhő Csaba - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Sztankovics István, tanársegéd; Nagy Antal, mérnöktanár
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának feladata célja, hogy megismertesse a hallgatókat a gyártóeszközök (szerszámok és készülékek) tervezésének alapjaival, sajátosságaival.


Tudás: Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és a fejlődés, fejlesztés várható irányait. Részletesen ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait. Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció gépészeti szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni.
Attitűd: Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik a műszaki szakterülettel összefüggő új módszerek és eszközök fejlesztésében való közreműködésre. Hivatástudata elmélyült. Törekszik a környezettudatosság, az egészségtudatosság és fenntarthatóság elvárásainak megfelelően megszervezni és elvégezni feladatait.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában. Működési területén önállóan hoz szakmai döntéseket.
Tárgy tematikus leírása:

Gyártórendszerek, mint az integrált anyag- és adatfeldolgozó rendszer alrendszere. A gyártórendszerek technikai elemei és kapcsolatai. A technológiai folyamat berendezései és eszközei, gyártóeszközök felosztása. A gyártóeszköz gazdálkodás alapismeretei. A tervezések főbb fázisai, ezek információ igényei és főbb részfeladatai. Kiemelt részfeladatok megoldási lépései. A tervezési eredmények dokumentációs változatai. Jellegzetes megoldások ismertetése. Az innovációs követelmények érvényesítésének lehetőségei a gyártórendszerek és az eszközök tervezésével. Speciális forgácsoló, megmunkáló és egyéb készülékek tervezése és gyártástervezése. Szerszám- és készüléképítés 3D-ben, Prototípus szerszámok és gyártási eljárásaik. Intelligens, automatizált megmunkáló-, szerelő-, mérő- és tesztelő készülékek tervezése, fejlesztése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű (legalább 50%) megírása
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1 db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű (legalább 50%) megírása
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Írásbeli és szóbeli vizsga, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Kötelező irodalom:

1.       Bálint, L.: A forgácsoló megmunkálás tervezése, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1967.
2. Dudás I. - Cser I.: Gépgyártás-technológia IV., Gyártás és gyártórendszerek tervezése. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2004.
3. Gorski: Alakos megmunkálószerszámok, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1976.
4. Molnár J. - Szabó S.: Készüléktervezés, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1995.

Ajánlott irodalom: