Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Minőségellenőrzés; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Minőségellenőrzés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT308M
Levelező: GEGTT308ML
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Molnár Viktor - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Molnár Viktor, egyetemi docens
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A gépipari vállalatok minőségelemzési stratégiáinak bemutatása. A gyakran alkalmazott minőségellenőrzési eszközök mérési elveinek megismertetése.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni.
Attitűd: Törekszik a minőségi követelmények betartására és betartatására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására.
Tárgy tematikus leírása:

A gépipari gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott hagyományos mérőeszközök, mérési módszerek és elvek megismerése: hosszmérés és szögmérés mechanikai és optikai eszközei, közvetlen és közvetett mérések, jellegzetes felületek (fogazat, menet) mérése. Mérési módszerek, mérési hibák csoportosítása. A felületi érdességmérés jellegzetességei, mérőszámai. A minőség fogalma, értelmezése és jelentősége. A szabványok és a minőségellenőrzés kapcsolata. A minőségellenőrző-szervezet jellemző függelmi kapcsolatai. A beszállítók általános megítélése, értékelése, a beszállítók auditja. Az idegenáru-ellenőrzés általános elvei. A gyártásközi ellenőrzés területei és az ellenőrzés végrehajtásának általános elvei. Méréses gyártásközi ellenőrzés. Minősítéses gyártásközi ellenőrzés. A végellenőrzés általános elvei. Minősítési módszerek. A minőség matematikai-statisztikai ellenőrzése ellenőrző kártyákkal. Ellenőrzési utasítás tartalmi követelményei. Mintavételi módszerek. Az önellenőrzés. A minőségellenőrzés személyi és tárgyi feltételei.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli zárthelyi dolgozat, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Írásbeli zárthelyi dolgozat, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom: