Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Gépgyártástechnológia; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Gépgyártástechnológia
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGTT304M
Levelező: GEGTT304ML
Tárgyfelelős intézet:
GYT - Gyártástudományi Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Varga Gyula - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Nagy Antal, mérnöktanár
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja alapvetően a gépiparban gyakran előforduló alakos felületek gyártástechnológiáját tárgyalása alapos elméleti és gyakorlati ismeretek közlésével. A tantárgy fejleszteni kívánja a hallgató tervező/elemző és problémamegoldó képességét bonyolult alakos felületek gyártási problémáinak megvilágításán keresztül. Kellő mélységgel tárgyalásra kerül a menetes felületek megmunkálása, különös tekintettel a több bekezdésű- és mozgató menetekre. A tantárgy óraszámának döntő hányadát teszi ki a különböző fogazatok megmunkálási eljárásainak tárgyalása. A homlokkerekek mellett a tárgy nagy hangsúlyt fektet még a kúpkerekek és csigák gyártástechnológiájának és gyártási problémáinak elemzésére is.


Tudás: Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és a fejlődés, fejlesztés várható irányait. Részletesen ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait. Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció gépészeti szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni.
Attitűd: Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik a műszaki szakterülettel összefüggő új módszerek és eszközök fejlesztésében való közreműködésre. Hivatástudata elmélyült. Törekszik a környezettudatosság, az egészségtudatosság és fenntarthatóság elvárásainak megfelelően megszervezni és elvégezni feladatait.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában. Működési területén önállóan hoz szakmai döntéseket.
Tárgy tematikus leírása:

Menetek típusai. Menetek pontossági követelményei. Külső- és belső mozgató menetek megmunkálása határozott élű szerszámmal (menetvágás, menetmarás). Menetek befejező megmunkálása. Több bekezdésű menetek gyártása. Hengeres fogaskerekek (homlokkerekek) gyártásgeometriájának alapjai elemi fogazatra. A fogaskerék kapcsolás alapjai, származtató felületek. Az általános fogazás alapjai, alkalmazása homlokkerekek esetén. Általános fogazással készülő fogazatok jellegzetes gyártási problémái. Fogazatok befejező megmunkálása. Homlokkerék- fogazatok előállításának szerszámai. Kúpkerekek megmunkálása, gyártásgeometriájának jellegzetes problémái. Egyenes- és ívelt fogú kúpkerekek gyártása. Csiga és csigakerekek megmunkálása és szerszámai.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű (legalább 50%) megírása
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1 db zárthelyi dolgozat dolgozat legalább elégséges szintű (legalább 50%) megírása
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli zárthelyi dolgozat, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Írásbeli zárthelyi dolgozat, értékelése ötfokozatú (0%-49%: elégtelen; 50%-64%: elégséges; 65%-74%: közepes; 75%-84%: jó; 85%-100%: jeles)
Kötelező irodalom:

1. Szeniczei, L.: Beszélgessünk a fogaskerekekről. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1959.
2. Szeniczei L: Az általános fogazás. Műszaki Könyvkiadó, 1955.
3. Adler, O: Fogazás mindenkinek. Technikai Könyvkiadó, Bukarest, 1963.
4. Maros D., KillmannV., Rohonyi V.: Csigahajtások. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1970
5. Dudás I.: Gépgyártástechnológia III. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2005.

Ajánlott irodalom: